Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 50.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Podstawą formułowania niniejszego Regulaminu jest przekonanie, że ocena zachowania odgrywa ważną rolę w procesie wychowawczym. Regulamin oceniania zachowania uczniów uwzględnia zadania nałożone na szkołę w Statucie IV L.O., a w szczególności postanowienia §6, ust. 1 i 2. Ocena zachowania ma za zadanie nie tylko odzwierciedlenie postępowania ucznia, ale także winna wpływać na jego dalsze sprawowanie i pomoc w kształtowaniu samooceny.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1.   stopień wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych zapisanych w statucie szkoły, w tym frekwencję na zajęciach
  2.  kulturę osobistą ucznia i okazywane szacunku innym osobom,
  3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w szczególności aktywność w pracy na rzecz klasy, szkoły a także aktywność w pracy na rzecz własnego środowiska społecznego,  która obejmuje w szczególności różne formy wolontariatu,
  4.  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych tj.: kołach przedmiotowych, olimpiadach i konkursach oraz innych działaniach wpływających na podnoszenie poziomu wiedzy i rozsławianie imienia szkoły.
 3. Przez stosunek do obowiązków szkolnych należy rozumieć:

     1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach szkolnych,

     2) systematyczne podnoszenie poziomu swojej wiedzy i pełne wykorzystanie, własnych możliwości,

      3) wypełnianie obowiązków nałożonych na uczniów przez statut szkoły, w tym m. in. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, zgodne z § 67, punktami 6 i 7 statutu: usprawiedliwianie nieobecności w czasie zajęć szkolnych,

      4) wypełnianie innych obowiązków nałożonych na uczniów przez wychowawców i innych nauczycieli.

3a. Przy ocenie za frekwencję brane są pod uwagę nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach oraz spóźnienia (5 spóźnień traktowane jest jako jedna nieusprawiedliwiona godzina)

4.  Przy ocenie kultury osobistej brane są pod uwagę następujące elementy:

1)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

2)      poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      kultura słowa, obejmująca także dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      szacunek wobec odmiennego światopoglądu i przekonań, jeśli nie naruszają one powszechnie przyjętych norm społecznych, moralnych, obyczajowych,

6)      dostosowany do sytuacji, schludny ubiór, przez co należy rozumieć:

- ubiór czysty,  porządny, zadbany,

- unikający estetycznej przesady i ekstrawagancji,

- spełniający warunki § 67 ust. 1, pkt. 9,

7)       dbałość o estetykę otoczenia oraz dbałość o powierzone uczniowi szkolne mienie,

8)      kulturalne zachowanie polegające na odnoszeniu się z należytym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także wobec rodziców i środowiska domowego oraz koleżanek i kolegów,

9)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

5. W ramach oceny aktywności ucznia w pracy na rzecz klasy, szkoły i własnego środowiska brane pod uwagę są:

1) inspirowanie działań o charakterze samorządowym i aktywne uczestnictwo w pracach samorządu,

    2)  wykazywanie inicjatywy i aktywne działanie na rzecz poprawy estetyki sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole,

    3)   organizowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych, uroczystościach szkolnych itp.,

    4) podejmowanie działań mających na celu udzielenie pomocy kolegom z klasy i szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji,

5) udział uczniów w działaniach na rzecz społeczności lokalnej poza szkołą np. różne formy wolontariatu, obejmujące pomoc osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, uczestnictwo w pracach ognisk twórczych, domów kultury i innych formach aktywności społecznej i kulturalnej.

6.  Przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i rozsławianie imienia szkoły rozumie się udział w II i III etapach olimpiad, konkursach i kołach przedmiotowych .

7. Przy ocenie zachowania ucznia zastosowanie ma system WZO (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania) - § 51, opracowany na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczyw szkołach publicznych  z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

7a. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

8.      W IV LO oceną wyjściową do oceniania zachowania ucznia jest ocena dobra.

8a.  1. Ocenę wzorową ze stosunku do obowiązków szkolnych może otrzymać uczeń, który:

1)   ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności

2) wywiązuje się w pełni z nałożonych na niego, zgodnie z punktem 2 regulaminu obowiązków,

3) w pełni i sumiennie wywiązuje się z dodatkowych obowiązków dobrowolnie na siebie przyjętych,

2.   Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

1)      ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności,

2)      wywiązuje się z nałożonych na niego, zgodnie z punktem 2 regulaminu obowiązków,

3)      w pełni i sumiennie wywiązuje się z dodatkowych obowiązków dobrowolnie na siebie przyjętych

 3.  Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

1)      ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności,

2)      wywiązuje się z nałożonych na niego, w punkcie 2 regulaminu obowiązków niesystematycznie lub z opóźnieniem,

3)      nie podejmuje żadnych dodatkowych obowiązków.

4. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który:

1)      ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze,

2)      nie stosuje się do zaleceń §67 pkt. 6) i 7) Statutu IV LO w sprawie trybu usprawiedliwiania nieobecności,

3)      rzadko wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.

5.      Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który:

1)      ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

2)      uporczywie nie wywiązuje się z wymienionych w punkcie 2 regulaminu obowiązków.

6.      Ocenę naganną może otrzymać uczeń, który:

1)      ma  więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

2)      nie stosuje się do zaleceń § 67 Statutu IV LO określającego obowiązki ucznia,

3)      popełnia wykroczenia zapisane w § 69 Statutu Szkoły.

8b. W  obszarze dotyczącym kultury osobistej

1)     ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą może otrzymać tylko uczeń, w stosunku do którego nie ma żadnych  zastrzeżeń, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w punkcie 3 regulaminu. Ponadto uczeń wzorowy  powinien wykazywać aktywność na rzecz propagowania wśród kolegów zasad dobrego zachowania i reagować na przypadki zachowania niezgodnego z przyjętymi normami,

2)      ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do części norm przyjętych w zakresie kultury osobistej,

3)      ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń za uporczywe niestosowanie się do przyjętych w zakresie kultury osobistej ustaleń,

4)      ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uporczywie nie reaguje na nagany i kary

 8c. W obszarze postępowanie zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, w szczególności aktywności w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska społecznego

1)      ocenę wzorową i bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który inspiruje i aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły oraz przejawia aktywność w pracach pozaszkolnych instytucji kulturalnych i społecznych,

2)      ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który nie przejawia aktywności w pracach na rzecz klasy i szkoły, ale nie uchyla się od nałożonych na niego w tym zakresie obowiązków,

3)      ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły oraz przejawia całkowity brak zainteresowania problemami klasy i szkoły,

4)      ocenę nieodpowiednią i naganną może otrzymać uczeń, który nie bierze udziału w życiu klasy lub celowo dezorganizuje działania, utrudniając ich realizację.

8d. W obszarze uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i rozsławiania imienia szkoły

1)   ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uczestniczy z pełnym zaangażowaniem w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach na szczeblu pozaszkolnym

2)   ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który z pełnym zaangażowaniem przygotowuje się do udziału w olimpiadach, konkursach lub zajęciach kół przedmiotowych

3)   uczeń który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz w olimpiadach i konkursach nie otrzymuje żadnej oceny w tym obszarze i nie wpływa to na ocenę zachowania

9.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w poszczególnych obszarach wystawia nauczyciel – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

10.   Ostateczna ocena zachowania jest średnią ważoną z  pięciu ocen cząstkowych, biorących pod uwagę cztery obszary wskazane w  §50, ust.3 to jest:

1)      stopień wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych zapisanych w statucie szkoły, (z wagą  2)

2)      frekwencję, ( z wagą 3)

3)      kulturę osobistą ucznia i okazywane szacunku innym osobom,  (z wagą  1)

4)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w szczególności aktywność w pracy na rzecz klasy, szkoły; a także aktywność w pracy na rzecz własnego środowiska społecznego, (z wagą  1)

5)      uczestnictwo w zajęciach dodatkowych tj.: kołach przedmiotowych, olimpiadach i konkursach oraz innych działaniach wpływających na podnoszenie poziomu wiedzy i rozsławianie imienia szkoły, (z wagą 2)

11.  śródroczna ocena zachowania wystawiana jest według skali

1)      wzorowe, gdy średnie zawiera się w przedziale 5,5 – 6

2)      bardzo dobre, gdy średnie zawiera się  w przedziale 4,5 – 5,49

3)      dobre, gdy średnie zawiera się  w przedziale 3,5 – 4,49

4)      poprawne, gdy średnie zawiera się  w przedziale 2,5 – 3,49

5)      nieodpowiednie, gdy średnie zawiera się  w przedziale 2,0 – 2,49

6)      naganne, gdy średnie zawiera się  w przedziale 1,0 – 1,99

12.  Przy ostatecznym ustalaniu oceny zachowania brane są pod uwagę uznane za najważniejsze w założeniach wychowawczych szkoły cechy charakteru i osobowości ucznia, tj. jego rzetelność w wypełnianiu obowiązków, życzliwość i szacunek okazywane osobom, z którymi uczeń nawiązuje kontakty, prawdomówność, umiejętność współżycia w grupie.

13.  W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie zgadza się z proponowaną roczną oceną  klasyfikacyjną zachowania, może złożyć do wychowawcy klasy pisemny wniosek o weryfikacje tej oceny. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmiany oceny zachowania. Ponownej oceny dokonuje wychowawca klasy po konsultacjach z Samorządem Klasowym i Radą Pedagogiczną.

 

14.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

15.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę działając zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… z aktualnymi zmianami. Z posiedzenia komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.  Komisję dokonującą ponownej oceny zachowania ucznia tworzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

2)      wychowawca klasy,

3)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)      pedagog lub psycholog,

5)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego – danej klasy,

6)      przedstawiciel rady rodziców.

17.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

18.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczanialub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

19.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 51.

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

1.  W IV LO wprowadza się Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) z aktualnymi zmianami obowiązującymi od dnia 21 września 2017 roku.

2.  WZO jest zgodny z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w  2016 r., poz. 1943 i 1954 i poz. 1985) orazrozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

3.  Wprowadzenie WZO w szkole ma na celu poinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć, pomoc i motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju oraz doskonalenie organizacji i metod pracy nauczyciela. W tym celu przewiduje się na początku każdego roku szkolnego zajęcia poświęcone zaznajomieniu uczniów ze statutem szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem WZO, które zakończą się podpisaniem przez ucznia zobowiązania do jego przestrzegania.

3a. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

4.  Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Każde półrocze kończy się klasyfikacją.

4b. O proponowanej ocenie śródrocznej i rocznej uczeń i jego rodzice są informowani przez nauczyciela na ( 5 dni roboczych) przed ostatecznym terminem wystawienia tej oceny za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

4c. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

4d. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4e. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły – ust. 16, pkt 4).

5.      O obowiązujących wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciele danych przedmiotów na podstawie Przedmiotowych Systemów Oceniania (PSO).

5a.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie , co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

6.      Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele uczący danego przedmiotu i po konsultacji w komisjach międzyprzedmiotowych zostaną one zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO) stanowiących odrębne załączniki

6a. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych   w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

7.      Oceny bieżące i śródroczne ustala się wg skali:

1)      Niedostateczny 1,

2)      Dopuszczający 2,

3)      Dopuszczający plus 2+,

4)      Dostateczny 3,

5)      Dostateczny plus 3+,

6)      Dobry 4,

7)      Dobry plus 4+,

8)      Bardzo dobry 5,

9)      Bardzo dobry plus 5+,

10)  Celujący 6.

 „+” w średniej ważonej liczy się jako 0,5

7a. Dopuszcza się również zapisywanie w dzienniku:

1)      nieobecność ucznia – „nb.”,

2)      nieprzygotowanie do lekcji – „np.”,

3)      nieprzystąpienie do zaliczenia, sprawdzianu, o którym mowa w § 51 ust. 13 punkt 1)  – „x”,

4)      innych znaków lub skrótów, jeśli są opisane w PSO.

7a. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44a ustawy, ustala się w stopniach według następującej  skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

8.      Ocena roczna (K) jest średnią ważoną ocen z :  I półrocza(O1) i II półrocza (O2) zgodnie ze wzorem  K = O1 ∙ 0,4 + O2 ∙ 0,6.

       Ocena roczna wystawiana jest wg skali:

1)      Niedostateczny – gdy średnia K zawiera się w przedziale 1 – 1,9,

2)      Dopuszczający – gdy średnia K zawiera się w przedziale 2 – 2,6,

3)      Dostateczny - gdy średnia K zawiera się w przedziale 2,7 – 3,6,

4)      Dobry - gdy średnia K zawiera się w przedziale 3,7 – 4,6,

5)      Bardzo dobry - gdy średnia K zawiera się w przedziale 4,7 – 5,6,

6)      Celujący - gdy średnia K zawiera się w przedziale 5,7 – 6.

8a)      Nauczyciel może dodać co najwyżej 0,2 do średniej ważonej rocznej, jeżeli frekwencja roczna na zajęciach wynosiła 85%, uczeń był aktywny i osiągnął znaczne postępy w nauce.

9.      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który na sprawdzianie osiągnięć edukacyjnych uzyskał co najmniej 51% punktów; ocenę dostateczną – co najmniej 61%; ocenę dobrą - co najmniej 76%; ocenę bardzo dobrą - co najmniej 91%; ocenę celującą – 100%.

1)      w szczególnych przypadkach, określonych w PSO, skala powyższa może być przez nauczyciela zweryfikowana;

2)      ocenę celującą uczeń może otrzymać również wtedy gdy, w sprawdzianie znajdowało się odpowiednie zadanie lub całkowite walory pracy (przedmioty humanistyczne) uzasadniają wystawienie najwyższej oceny.

10.  Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen. Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny bieżące wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z niżej wymienionych form aktywności:

1)        udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności.

2)        Indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów i innych.

3)        Prowadzenie prac badawczych i opracowanie wyników;

4)        Przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych form ćwiczeń.

5)        Ustne odpowiedzi na lekcji.

6)        Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

7)        Prace domowe.

8)        Inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu.

10a. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

11.  Podstawę ocen śródrocznych i rocznych stanowią co najmniej trzy oceny cząstkowe. W przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo – co najmniej 2 oceny.

11a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

12.  W szczególnym przypadku, kiedy uczeń chce uzyskać wyższą ocenę roczną z zajęć edukacyjnych niż ocena klasyfikacyjna proponowana przez nauczyciela, ma on prawo złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o umożliwienie pisania dodatkowego sprawdzianu obejmującego materiał z całego roku. Wniosek powinien zawierać: uzasadnienie złożenia wniosku, określenie poziomu na jakim uczeń ocenia swoją wiedze oraz akceptację wychowawcy klasy. Dodatkowy sprawdzian musi odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym ostateczne wystawienie ocen.

12a. Nauczyciel przygotowuje sprawdzian na wnioskowaną ocenę. Uzyskanie 80% punktów ze sprawdzianu zalicza sprawdzian na tę ocenę.

13.  Uczeń powinien przestrzegać terminów prac klasowych i innych form aktywności.

1)   Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w sprawdzianie w określonym (ustalonym wspólnie) dniu. Nie przewiduje się przekładania terminu wcześniej uzgodnionego sprawdzianu.

2)   O nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzanie rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani powiadomić nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę najpóźniej w dniu sprawdzianu.

3)   Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian, na którym był nieobecny.

4)   Uczeń nieobecny (z przyczyn usprawiedliwionych) na pierwszym terminie sprawdzianu ma obowiązek przystąpić do niego , w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie po powrocie ucznia do szkoły.

5)   Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie pozbawia ucznia możliwości pisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie poprawkowym. O formie i terminie zaliczenia sprawdzianu decyduje nauczyciel.

6)   Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianujest dobrowolna.

7)   Uczeń ma prawo przystąpić do tzw. poprawy sprawdzianu wyłącznie raz.

8)   Otrzymanie oceny dopuszczającej z poprawy oznacza zaliczenie materiału na tą ocenę. W przypadku uzyskania oceny wyższej, odejmuje się pół oceny i jest to ocena brana pod uwagę przy wystawianiu oceny okresowej.

9)   Jeżeli w trakcie sprawdzianu uczeń korzystał z niedozwolonej pomocy to otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawiania.

10)    Niezaliczenie wszystkich obowiązujących sprawdzianów w pierwszym terminie może powodować obniżenie oceny okresowej zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania (PSO).

11)    Jeżeli uczeń nie stawił się na sprawdzian w żadnym z wyznaczonych terminów otrzymuje wpis „x” jako ocenę bieżącą, co oznacza, że przy ustalaniu oceny śródrocznej do sumy wag średniej ważonej wlicza się wagę z tego sprawdzianu.

14.  Zasadność jednodniowej nieobecności w dniu sprawdzianu będzie poddana szczegółowej kontroli.

15.  W przypadku gdy przedmiot nauczany jest przez dwóch lub więcej nauczycieli, to ocenę śródroczną  i roczną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący.

16.  Plan prac klasowych zostanie przedstawiony uczniom na początku każdego półrocza. O zakresie danego sprawdzianu informuje nauczyciel w dniu ustalenia jego terminu.

1)      Dopuszcza się trzy prace kontrolne w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem;

- jako sprawdzian rozumie się pracę obejmującą materiał większy niż omawiany na trzech ostatnich lekcjach;

- materiał z trzech ostatnich lekcji traktowany jest jako kartkówka, która nie musi być zapowiedziana.

2)      W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić sprawdziany i pisemne prace kontrolne oraz wpisać wystawione oceny do dziennika.

3)      Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel zachowuje do końca półrocza, w którym zostały przeprowadzone, do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

4)      Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przedstawia uczniowi do wglądu, jednocześnie uzasadniając pisemnie lub ustnie wystawioną ocenę - może to uczynić z własnej inicjatywy lub na wniosek ucznia. Rodzice mogą uzyskać wgląd w prace podczas konsultacji.

5)      W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec I półrocza uczeń winien go zaliczyć na ocenę pozytywną w terminie 1,5 miesiąca od zakończenia półrocza. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z tego zaliczenia uczeń może uzyskać prawo do kolejnej poprawy negatywnej oceny klasyfikacyjnej z I półrocza, jeżeli uzyskał pozytywną ocenę z drugiego półrocza.

6)      Uczeń uzyskuje pozytywną ocenę roczną tylko w przypadku gdy otrzyma ocenę co najmniej dopuszczającą z każdego półrocza.

17.  W ciągu roku szkolnego mogą odbywać się sprawdziany dyrektorskie, których regulamin i sposób oceniania stanowią odrębny załącznik .

17a.W przypadku, gdy uczeń musi wyrównać różnice programowe wynikające ze zmiany profilu klasy lub przejścia z  innego systemu edukacyjnego ma on obowiązek zdać egzaminy uzupełniające nie później niż na dwa tygodnie przed ostatecznym wystawieniem ocen rocznych.

18.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

19.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

20.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

21.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1.      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2.      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

3.      zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z poszczególnych przedmiotów

22.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 21 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

23.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 21 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

24.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

25.  Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

26.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

26a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

27. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 19, 20, 21 pkt 1, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

28.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 21 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

29.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 21 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

30.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

31.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 27 i 28;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

32.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach uczniai informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

33.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

34.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 37.

35.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 37.

36.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 37.

37.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia, o których mowa, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

38.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)   Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 37.

39.  Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 38 pkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

40.  W skład komisji, o której mowa w ust. 38, wchodzą:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

41.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 40 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

42.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej (niedostatecznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 48.

43.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1.    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2.    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład  komisji,

2)    termin posiedzenia komisji,

3)    imię i nazwisko ucznia,

4)    wynik głosowania,

5)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

44.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

45.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 43 pkt 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

46.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 38 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

47.  Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

48.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

49.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

Egzamin poprawkowy z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

50.   Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

51.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

       1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

       2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

       3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

52. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 51 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

53. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

54. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach uczniai zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

55.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

55a. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 37.

56. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednią klasę .

56a.  Na wniosek rodzica lub opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, a w szczególnych przypadkach – wychowawcy po konsultacji z uczniem, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej oraz, że z pozostałych przedmiotów uczeń uzyskał średnią ocen minimum 3,0.

 

58a. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

58.    Ewaluację funkcjonowania WZO prowadzi Zespół ds. Oceniania.

59.    IV LO prowadzi kontrolę frekwencji i postępów w nauce ucznia w dzienniku oraz za pośrednictwem internetowego systemu Librus. Informacje o zasadach dostępu do danych zgromadzonych w obu systemach rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie otrzymują od wychowawców na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września.

 

Share

Wyszukiwarka

Nasi partnerzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego.

Witryna IV LO w Łodzi wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)w celach statystycznych.Korzystając z tej stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, do czego służą i jak nimi zarządzać,zobacz informacje na temat polityki prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information