Regulamin klas z programem Matury Międzynarodowej - IBDP

Regulamin klas z programem Matury Międzynarodowej - IBDP

(International Baccalaureate Diploma Programme )

 

I.  ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASY Z PROGRAMEM MATURY MIEDZYNARODOWEJ IBDP

 1. Program Matury Międzynarodowej realizowany jest w drugiej i trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Art.7a). W programie mogą wziąć udział uczniowie, którzy otrzymali promocję do drugiej klasy szkoły średniej.
   
 2. Program obejmuje naukę sześciu wybranych przedmiotów z 6 grup:
 •  Grupa 1 - Język ojczysty  A - Literatura; Język angielski A: Literatura i Język
 •  Grupa 2 - Język angielski B
 •  Grupa 3 - Nauki społeczne: historia, geografia, psychologia, ekonomia
 •  Grupa 4 - Nauki przyrodnicze: biologia, fizyka, chemia
 •  Grupa 5 - Matematyka
 •  Grupa 6 - Języki Obce: niemiecki, francuski, hiszpański

oraz obowiązkowe realizowanie programu Teorii Wiedzy (TOK) i Kreatywność - Aktywności- Służby (CAS).

 1. Uczniowie  rozpoczynający naukę w klasie z Programem Matury Międzynarodowej (IB DP)  wybierają po jednym przedmiocie z 6 grup przedmiotowych: 3 przedmioty na poziomie Standard Level (4 godziny w tygodniu, 150 h /2 lata) oraz 3 na poziomie Higher Level  (6 godzin w tygodniu, 240 h / 2 lata). 
   
 2. Liczba zgłoszonych uczniów na przedmiot/poziom decyduje o tym czy kurs może być oferowany przez szkołę. Jeśli wybrany przez ucznia przedmiot lub poziom nie spełnia warunku wymaganej minimalnej liczebności (7 osób), uczeń jest zobowiązany wybrać inny przedmiot/poziom.
   
 3. Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z następującymi publikacjami Organizacji IB:

Academic Honesty Guide, subject guides, Extended Essay Guide, CAS Guide, Notice to Candidates.

 1. Pod koniec dwuletniego programu uczniowie są oceniani wewnętrznie i zewnętrznie, według kryteriów ustalonych dla poszczególnych przedmiotów przez IBO, zawartych w przedmiotowych Guides (Informatorach). 
   
 2. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej, która ma miejsce w maju drugiego roku uczestnictwa w programie, jest spełnienie wszystkich wymagań:
 • napisanie Extended Essay;
 • zaliczenie CAS i TOK;
 • rozliczenie się ze wszystkich zadań przewidzianych w zasadach oceniania wewnętrznego;
 • przestrzeganie zasad uczciwości akademickiej określonych w Academic Honesty Guide.
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia ponoszą koszty egzaminów końcowych płatne w październiku w III klasie liceum/w drugim roku realizacji programu IB, w złotówkach według aktualnego cennika IBO i oficjalnego kursu NBP – wpłata należna International Baccalaureate Organization).
   
 2. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia, zobowiązani są do podpisania oświadczenia  (Załącznik nr 1 do regulaminu), że wniesienie opłaty za egzaminy końcowe nie jest jednoznaczne z dopuszczeniem ucznia do egzaminów końcowych. Jeżeli uczeń nie spełnia wymogów ustalonych przez organizację  IBO oraz Regulamin funkcjonowania klasy DP, to nauczyciel danego przedmiotu wystawi uczniowi ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego, co skutkuje nieukończeniem programu i niedopuszczeniem  do egzaminów w sesji majowej.
   
 3. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej komunikacji z Koordynatorem Programu IB, każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej (podanego w formularzu rekrutacyjnym) i sprawdzania korespondencji co najmniej 3 razy w tygodniu.
   
 4. Uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Koordynatora Programu o zmianie jakichkolwiek danych, także adresu poczty elektronicznej.

II. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY PROMOWANIA I OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W KLASACH 2 DP i 3 DP

1.      Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności zawartych w programie nauczania Matury Międzynarodowej ocenia się zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania.

Uczeń ma obowiązek zapoznania się z Przedmiotowymi Systemami Nauczania.

2.      Kryteria wymagań, wyrażone w formie punktów, opisane są w dokumentach Matury Międzynarodowej (tzw. Guide).

3.      Uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty w klasie 2DP jest promowany do klasy 3DP, a uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty w klasie 3DP jest dopuszczony do egzaminów IB, jeżeli:

 •   z wszystkich przedmiotów otrzymał co najmniej oceny dopuszczające .
 •   wywiązał się terminowo ze wszystkich zadań przewidzianych w kalendarium Matury Międzynarodowej
 •   postępował zgodnie z zasadami Academic Honesty i Polityki Uczciwości Akademickiej w IV LO
 •   otrzymał zaliczenie z TOK i CAS
 •   nie opuścił większej liczby godzin lekcyjnych niż przewiduje wewnątrzszkolny limit frekwencyjny;
 • dla poziomu HL jest dopuszczalne:

¨      15 godzin nieobecności w klasie 2 DP z każdego przedmiotu  w semestrze

¨      10 godzin lekcyjnych nieobecności w klasie 3 DP z każdego przedmiotu w semestrze

 • dla poziomu SL jest dopuszczalne:

¨      12 godzin lekcyjnych w klasie 2 DP z każdego przedmiotu  w semestrze

¨      8 godzin lekcyjnych w klasie 3 DP z każdego przedmiotu  w semestrze

 •  dla TOK

¨      6 godzin w klasie 2 DP

¨      5 godzin w klasie  3 DP

 1. Z chwilą gdy uczeń przekroczy limity godzin określone w punkcie 3 ma obowiązek zaliczenia materiału u nauczyciela prowadzącego według kryteriów przyjętych przez nauczyciela przedmiotu (określonym w Przedmiotowym Systemie Oceniania).   
   
 2. Jeżeli absencja ucznia na danym przedmiocie przekroczy 50% w danym semestrze, to Rada IDDP zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy klasy DP.
   
 3. Po pierwszym semestrze pierwszego roku realizacji programu IB DP, Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do usunięcia z programu ucznia, którego postawa odbiega rażąco od profilu ucznia IB.
   
 4. Uczeń uzyskuje promocję do kolejnej klasy uchwałą Rady Pedagogicznej.
   
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
   
 6. Opóźnienia w dopełnieniu formalności wymaganych przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) skutkują dodatkowymi opłatami przewidzianymi przez Organizację.
   
 7. Wszystkie szczególne przypadki będą rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną.
   
 8. W pozostałych, nie ujętych w Regulaminie przypadkach obowiązuje Statut IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

III. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego

 1. Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych są ustalane przez Organizację IB.
   
 2. Obowiązującymi dokumentami regulującymi zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych oraz innych komponentów Oceniania Wewnętrznego składających się na końcowy wynik maturalny  są następujące publikacje Organizacji IB:informatory przedmiotowe (subject guides), Handbook of Procedures Section I i J, Notice to Candidates, Academic Honesty Guide.
   
 3. Uczniowie są rejestrowani na egzaminy pisemne oraz dokonują wpłaty rejestracyjnej do 15 października, 8 miesięcy przed majową sesją egzaminacyjną.
   
 4. Każdy uczeń przystępujący do egzaminów maturalnych IB  ma obowiązek zapoznać się z informacjami zawartymi w publikacji IBO  Notice to candidates, którą otrzyma od koordynatora najpóźniej miesiąc przed sesją majową.
   
 5. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych wNotice to candidates,  jak również poleceń  koordynatora IB lub osoby nadzorującej egzamin pisemny, będzie skutkowało przerwaniem egzaminu z danego przedmiotu i niemożnością kontynuowania egzaminów w bieżącej sesji. Uczeń może przystąpić ponownie do egzaminów maturalnych w sesji majowej w tym następnym roku kalendarzowym, po uprzednim zgłoszeniu tego na piśmie do koordynatora i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w terminie przewidzianym w Handbook of Procedures właściwym dla danej sesji egzaminacyjnej.
   
 6. Korzystanie z materiałów niedozwolonych w trakcie egzaminu lub komunikowanie się z innymi zdającymi będzie skutkowało natychmiastowym przerwaniem egzaminu z danego przedmiotu jak również niemożnością kontynuowania egzaminów pisemnych w danej sesji.
   
 7. Uczeń może najpóźniej do 30 kwietnia wycofać swoją rejestrację z egzaminów pisemnych, informując o tym pisemnie koordynatora IB poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (Załącznik nr 2 do regulaminu).
  W takim przypadku opłata rejestracyjna nie zostaje zwrócona.
    
 8. Uczniowie mający zdiagnozowane specyficzne dysfunkcje utrudniające pisanie, czytanie i rozumienie tekstu  (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia sensoryczne) mogą wystąpić z prośbą o autoryzowanie tzw. specjalnych warunków oceniania (możliwość korzystania z laptopa, wydłużonego czasu egzaminu, słownika). W tym celu należy przedłożyć do koordynatora diagnozę z zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innego ośrodka uprawnionego do wystawienia takiej diagnozy razem z tłumaczeniem na język angielski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego, najpóźniej do 15 marca,  14 miesięcy przed majową sesją egzaminacyjną. O przyznaniu autoryzacji decyduje wyłącznie Organizacja IB. 
   
 9. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do sesji egzaminacyjnej w celu podniesienia wyniku z wszystkich lub wybranych przedmiotów 2 razy.  Każda próba wiążę się 
  z koniecznością wcześniejszego rejestrowania ucznia i uiszczania opłaty rejestracyjnej za każdy zdawany przedmiot.

Wyszukiwarka

Nasi partnerzy

BIP

Witryna IV LO w Łodzi wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)w celach statystycznych.Korzystając z tej stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, do czego służą i jak nimi zarządzać,zobacz informacje na temat polityki prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information