Polityka Uczciwości Akademickiej w IV Liceum Ogólnokształcącym(Academic Honesty Policy)

ib_AH

Academic Honesty Policy 2010-2012

 

Wszyscy uczniowie klas IB DP IV Liceum Ogólnokształcącego zobowiązują się do przestrzegania zasad Uczciwości Akademickiej we wszystkich formach pracy, którą wykonują w trakcie nauki oraz w czasie wszelkich form sprawdzania ich wiedzy (projekty, portfolia, laboratoria, eseje, prezentacje, kartkówki, sprawdziany, egzaminy ustne
i pisemne).

Academic Honesty Guide, publikacja International Baccalaureate Organization,
jest przekazany uczniom na początku ich nauki w klasie 2 DP.  Dokument ten zawiera zasady
i regulacje odnoszące się do prac uczniów będących częścią ich egzaminów końcowych w sesji egzaminacyjnej.  Określa on  także konsekwencje jakie zostaną wyciągnięte przez IBO w przypadku złamania lub naruszenia zasad uczciwości akademickiej przez ucznia.

IBO kładzie olbrzymi nacisk na promowanie zachowań zgodnych
z Uczciwością Akademicką i zobowiązuje szkoły IB do określenia własnej Polityki Uczciwości Akademickiej, która rozszerzałaby zakres działania zasad zapisanych w Academic Honesty Guide na dwa lata nauki w szkole średniej.

Postępowanie zgodne z zasadami Uczciwości Akademickiej oznacza, że wszelkie prace podlegające ocenie, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, muszą być:

 • oryginalną i samodzielną pracą ucznia

lub

 • zawierać rzetelne przypisy, wskazujące źródło wiedzy oraz bibliografię

 

 

Co określa się jako Akademicką Nieuczciwość?

Akademicka Nieuczciwość obejmuje następujące zachowania:

(wg  Academic Honesty Guide)

 

 •  kopiowania materiału z podręcznika, internetu lub od innego ucznia i przedstawienie jako własnej pracy
 •  zmowa – uczestniczenie w powyższej praktyce
 • ponowne przedstawienie do oceny pracy, która już  wcześniej  została oceniona jako komponent innego przedmiotu lub pracy egzaminacyjnej
 • jakiekolwiek inne zachowanie, dzięki któremu uczeń zyskuje  nieuczciwie  korzyść( np.  wniesienie nieautoryzowanych materiałów na sprawdzian/egzamin, sfałszowanie oświadczenia na CAS etc)
 • korzystanie z materiałów zawierających treści będące przedmiotem sprawdzianu, kartkówki, egzaminu próbnego w czasie sprawdzianu etc; korzystanie z urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych i innych urządzeń zawierających dane lub treści będące przedmiotem sprawdzania wiedzy ucznia
 •  komunikowanie się z innymi uczniami w czasie trwania sprawdzianu lub  egzaminu
 • wniesienie materiałów nieautoryzowanych do sali egzaminacyjnej (telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne służące do komunikacji bądź odtwarzające wcześniej zarejestrowane dane, nieautoryzowane  kalkulatory elektroniczne, notatki, książki, podręczniki, brudnopis) niezależnie od tego czy uczeń zamierza korzystać z tych rzeczy, czy też  materiały te potencjalnie zawierają treści objęte egzaminem.
 • niewłaściwe zachowanie w trakcie trwania egzaminu – niestosowanie się do instrukcji nauczyciela nadzorującego egzamin, samowolne opuszczenie sali egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu, wyniesienie z sali materiałów egzaminacyjnych, wszelkie działania służące zakłóceniu porządku na egzaminie czy komunikacji  z innym uczniem
 •  podawanie się za innego ucznia
 •  kradzież arkuszy egzaminacyjnych
 • ujawnienie treści egzaminacyjnych przed upływem 24h od zakończenia egzaminu (dotyczy sesji maturalnej).

 

Rozróżnienie pomiędzy uzasadnioną współpracą a zmową lub plagiatem

W pewnych sytuacjach wymagana jest  praca grupowa (np Angielski B – grupowe ćwiczenia ustne, laboratoria na Fizyce/Biologii). Sytuacje takie określa się jako uzasadnioną współpracę.
W takich przypadkach każdy uczeń biorący udział we wspólnej pracy  ma osobną rolę do spełnienia, tak aby nauczyciel był w stanie stwierdzić, na czym polegała jego praca i w jakim stopniu przyczynił się do osiągnięcia ostatecznego wyniku dla całej grupy. Raporty pisemne 
z takiej pracy muszą być indywidualnym dziełem każdego ucznia. Jeden uczeń nie może napisać raportu za cała grupę.  Oznacza to, że pomimo identycznego zadania i identycznych wyników lub danych, każdy uczeń samodzielnie napisze sprawozdanie, a wnioski sformułuje własnymi słowami.  Niedopuszczalne jest, aby jeden uczeń napisał pracę za innego albo aby wykorzystał pracę kolegi za jego zgodą.

 

Działania, które podejmie szkoła i IBO w przypadku złamania zasad
Uczciwości Akademickiej przez ucznia

IV LO kładzie nacisk na działania prewencyjne.  Uczniowie będą uwrażliwiani  na zasady Uczciwości Akademickiej i uczeni odpowiednich nawyków.  Nie znaczy to, że plagiatowanie prac będzie tolerowane.

Uczeń, który odda pracę  zawierającą skopiowane fragmenty tekstu bez podania źródła, zostanie zobowiązany do poprawienia braków i ponownego przedłożenia pracy.  Kolejny taki przypadek u tego samego ucznia spotka się już z wystawieniem oceny niedostatecznej i koniecznością poprawy pracy. Trzeci przypadek zostanie zgłoszony do koordynatora IB,a uczeń poza oceną niedostateczną będzie musiał wyjaśnić pisemnie  zaistniałą sytuację.
Nie  będzie miał też możliwości poprawienie oceny z danej pracy.  Przy kolejnym przypadku u tego samego ucznia szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów klasy IB z uzasadnieniem wysłanym do IBO.

Wszystkie prace pisemne, a w szczególności te wysyłane do IBO, będą sprawdzane elektronicznie przez program antyplagiatowy Turnitin ( http://www.turnitin.com ).

Stopniowanie kary za przypadki Nieuczciwości Akademickiej:

Przykłady:

 1.  

Uczeń umieszcza w eseju, który jest pracą domową, wklejony paragraf z internetu

 

 • Uczeń otrzyma ustną reprymendę od nauczyciela, musi przedłożyć kolejną pracę do oceny.

 

 

 1.  

Dwoje uczniów oddaje identyczne albo w znacznym stopniu podobne prace

 

 

 • Uczniowie otrzymają reprymendę.
 • Uczniowie muszą przedłożyć samodzielnie wykonane, nowe prace
 1.  

Uczeń kopiuje paragraf
z książki/internetu i umieszcza go w eseju, który jest komponentem Internal Assessement.

 

 

 • Przypadek ten jest zgłoszony do koordynatora IB.
 • Uczeń musi napisać nową pracę
 • Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość

 

 1.  

Uczeń kopiuje odpowiedzi od innego ucznia/ korzysta
z niedozwolonych materiałów w czasie sprawdzianu wewnętrznego

 • Incydent ten zostanie zgłoszony do koordynatora IB
 • Uczeń otrzyma ocenę “N” * za ten sprawdzian
 • Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość
 • Jeśli taka sytuacja  się powtórzy, koordynator ma obowiązek poinformować o tym uczelnie, na które będzie aplikować uczeń

*N = no grade = brak oceny, liczony do średniej

 

 1.  

Uczeń dopuszcza się plagiatu w swoim  Extended Essay lub
w jakiejkolwiek innej pracy wysyłanej do oceny zewnętrznej

 

 • Incydent ten zostanie zgłoszony do koordynatora IB
 • Uczeń pisemnie wyjaśnia zaistniałą sytuację
 • Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość
 • Uczeń musi ponownie napisać pracę
  w tym czasie, który pozostał do ostatecznego terminu wyznaczonego przez wewnętrzny kalendarz zaliczeń

 

 1.  

Uczeń jest przyłapany na nieuczciwych zachowaniach więcej niż raz

 • Przypadek taki należy zgłosić  do Dyrektora szkoły i koordynatora IB.
 • Powtarzające się przypadki u tego samego ucznia mogą doprowadzić do skreślenia
  z listy uczniów klasy IB DP.

 

 1.  

Uczeń wniósł nieautoryzowane materiały/przedmioty na egzamin maturalny

 • Przypadek taki należy zgłosić  do Dyrektora  szkoły i koordynatora IB.
 • Koordynator musi sporządzić raport wysyłany do IBO  zgodnie z procedurami opisanymi w  Academic Honesty – Guidance for Schools.

 

Wyszukiwarka

Nasi partnerzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego.

Witryna IV LO w Łodzi wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)w celach statystycznych.Korzystając z tej stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, do czego służą i jak nimi zarządzać,zobacz informacje na temat polityki prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information