Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Kryteria rekrutacji do klasy 2DP w 2019 roku

Kategoria: IBDP Opublikowano: wtorek, 12 luty 2019 Administrator
IBO Logo

Wszyscy kandydaci do klasy IBDP są zobowiązani przystąpić do egzaminów pisemnych i ustnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY - wyniki uzyskane przez kandydata z poszczególnych komponentów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

Komponent

Waga

Max Liczba Punktów

 Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego

55%

 

100

 Egzamin pisemny z matematyki                

20%

 Egzamin ustny z języka polskiego             

20%

 Artystyczna/naukowa/prospołeczna aktywność pozaszkolna
  (udział w konkursach/olimpiadach/wolontariat)

5%

 1. JĘZYK ANGIELSKI                                                                      

Aby rozpocząć naukę w klasie z programem IB wymaga się od kandydata znajomości języka angielski na poziomie pozwalającym swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz znajomości gramatyki i leksyki co najmniej na poziomie FCE.


Certyfikaty językowe i konkursy językowe nie zwalniają ucznia z egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Sprawność językowa kandydata sprawdzana jest dwóch etapach:
  • Cześć I – sprawdza wiedzę kandydata na temat programu IBDP  - kandydat powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania programu matury międzynarodowej. Informacje te dostępne są na stronie szkoły.
  • Część II -  sprawdza poziom znajomości gramatyki, słownictwo i umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów z różnych dziedzin nauki ( z przedmiotów nauczanych w programie IBDP) .

   Zakres materiału:
   GRAMATYKA

   1.       have – auxiliary verb/main verb
   2.       discourse markers – linkers
   3.       pronouns
   4.       tenses – past/present/future
   5.       adverbs/adjectives/adverbial expressions
   6.       modal verbs
   7.       inversion/elipsis
   8.       gerund/infinitive
   9.       conditional sentences
   10.   abstract nouns/nouns: compound and possessive forms
   11.   relative clauses

   SŁOWNICTWO na poziomie  B2/C1
   1.       people
   3.       work
   4.       learning languages
   5.       conflict and warfare
   6.       sounds and human voice
   7.       free time and leisure activities
   8.       the world of business 
   9.       science and technology
   10.     art
   11.     travel
   12.     animals
   13.     phrasal verbs, trios, word building

   PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY DP

 • Autoprezentacja w języku angielskim – rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorem i nauczycielami IBDP   

Każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania 5 minutowej multimedialnej autoprezentacji w języku angielskim (prezentacja w PowerPoint) , w której zareklamuje swoje predyspozycje, dotychczasowe sukcesy, swoją dociekliwość, kreatywność, wiedzę o świecie, oczytanie, ambicje naukowe oraz wrażliwość społeczną. Autoprezentacja stwarza kandydatowi możliwość podzielenia się swoimi pasjami pozaszkolnymi. Kandydat zostanie także poproszony o uzasadnienie swojego wyboru przedmiotów oraz o wskazanie przedmiotu, który chciałby zgłębiać pisząc Extended Essay. Podczas rozmowy kandydat powinien wykazać się umiejętnością jasnego formułowania opinii, logicznego argumentowania i sprawnością intelektualną. Komisja egzaminacyjna m.in. będzie chciała sprawdzić, czy uczeń pasuje do profilu ucznia IB. 

więcej o profilu ucznia IB

 1. MATEMATYKA

Warunkiem koniecznym jest zaliczenie egzaminu pisemnego z matematyki  w języku polskim (zadania zamknięte i otwarte) będącego sprawdzianem predyspozycji uczniów w odniesieniu do wybranego poziomu (SL, HL). Dla kandydatów wybierających kursy na poziomie Mathematics Higher Level warunkiem koniecznym jest również dostarczenie pracy badawczej w języku angielskim, w formie wydruku komputerowego  -  nieprzekraczalny termin 30 maja 2019 (w dniu egzaminów pisemnych).  

Praca badawcza na rok 2019.

Informacje na temat egzaminu wstępnego do klasy II DP z matematyki.

 

 1. JĘZYK POLSKI

Rozmowa w języku polskim z nauczycielem języka polskiego uczącym w programie IB.

Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego ma na celu rozpoznanie stanu wiedzy historyczno i teoretyczno-literackiej  z zakresu programu pierwszej klasy liceum (Starożytność - Oświecenie) . Kandydat otrzyma losowo wybrany wiersz, który powinien zanalizować wskazując środki artystycznego obrazowania oraz  jedno pytanie z historii literatury.  Kandydat powinien zachęcić do swojej osoby jako znawcy i badacza tekstów kultury.

 

 ----------------------------

Kandydat do klasy IBDP zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny online (link dostępny od 1 do 26 maja 2019) oraz deklarację uczestnictwa w programie (link do dokumentu do wydruku poniżej). 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ na rok szkolny 2019/2020

 • 01.05 – 26.05.2019 - rejestracja online
 • Kandydaci dostarczają do sekretariatu podpisane przez Rodziców deklaracje uczestnictwa w programie Matury Międzynarodowej  >> Pobierz deklarację UWAGA! w przypadku wypełnienia str. 2 deklaracji, do deklaracji należy dołączyć kserokopie dyplomów / zaświadczeń/ certyfikatów uczestnictwa w zadeklarowanych aktywnościach pozaszkolnych!
 • Kandydaci wybierający Mathematics HL składają w sekretariacie Investigation z matematyki
 • Egzaminy pisemne:
                         30.05.2019 (czwartek):
  • godz.13:00-14:30 - egzamin pisemny z języka angielskiego
  • godz.15:00-16:00 - egzamin pisemny z matematyki

---------------------------

 •  Rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim i angielskim:  
                          3.06.2019 (poniedziałek)

  - dla uczniów IV LO - od godz. 10.00
  - dla kandydatów spoza IV LO - od godz.14:00

----------------------------
 

 • 10.06.2019 obrady komisji rekrutacyjnej
 • 11.06.2019 ogłoszenie listy przyjętych kandydatów
 • 12.06.2019 godz. 14.00 spotkanie Koordynatora DP z przyjętymi uczniami
 •  21.06  i  24.06  godz. 8:00-13.00 – kandydaci spoza IV LO - dostarczenie świadectw ukończenia klasy I do sekretariatu  IV LO

Uczniowie spoza IV LO  zakwalifikowani do klasy 2 DP muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • 2 zdjęcia
Odsłony: 3449
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00