Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Kryteria rekrutacji do klasy 2DP w 2019 roku

Kategoria: IBDP Opublikowano: wtorek, 12 luty 2019 Administrator
IBO Logo

Wszyscy kandydaci do klasy IBDP są zobowiązani przystąpić do egzaminów pisemnych i ustnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY - wyniki uzyskane przez kandydata z poszczególnych komponentów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

Komponent

Waga

Max Liczba Punktów

 Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego

55%

 

100

 Egzamin pisemny z matematyki                

20%

 Egzamin ustny z języka polskiego             

20%

 Artystyczna/naukowa/prospołeczna aktywność pozaszkolna
  (udział w konkursach/olimpiadach/wolontariat)

5%

 1. JĘZYK ANGIELSKI                                                                      

Aby rozpocząć naukę w klasie z programem IB wymaga się od kandydata znajomości języka angielski na poziomie pozwalającym swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz znajomości gramatyki i leksyki co najmniej na poziomie FCE.


Certyfikaty językowe i konkursy językowe nie zwalniają ucznia z egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania 5 minutowej multimedialnej autoprezentacji w języku angielskim (prezentacja w PowerPoint) , w której zareklamuje swoje predyspozycje, dotychczasowe sukcesy, swoją dociekliwość, kreatywność, wiedzę o świecie, oczytanie, ambicje naukowe oraz wrażliwość społeczną. Autoprezentacja stwarza kandydatowi możliwość podzielenia się swoimi pasjami pozaszkolnymi. Kandydat zostanie także poproszony o uzasadnienie swojego wyboru przedmiotów oraz o wskazanie przedmiotu, który chciałby zgłębiać pisząc Extended Essay. Podczas rozmowy kandydat powinien wykazać się umiejętnością jasnego formułowania opinii, logicznego argumentowania i sprawnością intelektualną. Komisja egzaminacyjna m.in. będzie chciała sprawdzić, czy uczeń pasuje do profilu ucznia IB. 

więcej o profilu ucznia IB

 1. MATEMATYKA

Warunkiem koniecznym jest zaliczenie egzaminu pisemnego z matematyki  w języku polskim (zadania zamknięte i otwarte) będącego sprawdzianem predyspozycji uczniów w odniesieniu do wybranego poziomu (SL, HL). Dla kandydatów wybierających kursy na poziomie Mathematics Higher Level warunkiem koniecznym jest również dostarczenie pracy badawczej w języku angielskim, w formie wydruku komputerowego  -  nieprzekraczalny termin 30 maja 2019 (w dniu egzaminów pisemnych).  

Praca badawcza na rok 2019.

Informacje na temat egzaminu wstępnego do klasy II DP z matematyki.

 

 1. JĘZYK POLSKI

Rozmowa w języku polskim z nauczycielem języka polskiego uczącym w programie IB.

Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego ma na celu rozpoznanie stanu wiedzy historyczno i teoretyczno-literackiej  z zakresu programu pierwszej klasy liceum (Starożytność - Oświecenie) . Kandydat otrzyma losowo wybrany wiersz, który powinien zanalizować wskazując środki artystycznego obrazowania oraz  jedno pytanie z historii literatury.  Kandydat powinien zachęcić do swojej osoby jako znawcy i badacza tekstów kultury.

 

 ----------------------------

Kandydat do klasy IBDP zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny online (link dostępny od 1 do 26 maja 2019) oraz deklarację uczestnictwa w programie (link do dokumentu do wydruku poniżej). 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ na rok szkolny 2019/2020

---------------------------

----------------------------
 

Uczniowie spoza IV LO  zakwalifikowani do klasy 2 DP muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

Odsłony: 3409
Tags: