Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Polityka Uczciwości Akademickiej w IV Liceum Ogólnokształcącym / Academic Honesty Policy.

Kategoria: IBDP Opublikowano: piątek, 11 maj 2018 Administrator
Grafika

Wszyscy uczniowie klas IB DP IV Liceum Ogólnokształcącego zobowiązują się do przestrzegania zasad Uczciwości Akademickiej we wszystkich formach pracy, którą wykonują w trakcie nauki oraz w czasie wszelkich form sprawdzania ich wiedzy (projekty, portfolia, laboratoria, eseje, prezentacje, kartkówki, sprawdziany, egzaminy ustne i pisemne).

Academic Honesty Guide, publikacja International Baccalaureate Organization, jest przekazany uczniom na początku ich nauki w klasie 2 DP. Dokument ten zawiera zasady i regulacje odnoszące się do prac uczniów będących częścią ich egzaminów końcowych w sesji egzaminacyjnej. Określa on także konsekwencje jakie zostaną wyciągnięte przez IBO w przypadku złamania lub naruszenia zasad uczciwości akademickiej przez ucznia.

IBO kładzie olbrzymi nacisk na promowanie zachowań zgodnych z Uczciwością Akademicką i zobowiązuje szkoły IB do określenia własnej Polityki Uczciwości Akademickiej, która rozszerzałaby zakres działania zasad zapisanychw Academic Honesty Guide na dwa lata nauki w szkole średniej.

Postępowanie zgodne z zasadami Uczciwości Akademickiej oznacza, że wszelkie prace podlegające ocenie, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, muszą być:

 • oryginalną i samodzielną pracą ucznia

lub

 • zawieraćrzetelne przypisy, wskazujące źródło wiedzy oraz bibliografię.

 

Co określa się jako Akademicką Nieuczciwość?

Akademicka Nieuczciwość obejmuje następujące zachowania:
(wg Academic Honesty Guide)

 • kopiowania materiału z podręcznika, internetu lub od innego ucznia i przedstawienie jako własnej pracy
 • zmowa – uczestniczenie w powyższej praktyce
 • ponowne przedstawienie do oceny pracy, która już wcześniej została oceniona jako komponent innego przedmiotu lub pracy egzaminacyjnej
 • jakiekolwiek inne zachowanie,dzięki któremu uczeń zyskuje nieuczciwie korzyść (np. wniesienie nieautoryzowanych materiałów na sprawdzian/egzamin, sfałszowanie oświadczenia na CAS etc)
 • korzystanie z materiałów zawierających treści będące przedmiotem sprawdzianu, kartkówki, egzaminu próbnego w czasie sprawdzianu etc; korzystanie z urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych i innych urządzeń zawierających dane lub treści będące przedmiotem sprawdzania wiedzy ucznia
 • komunikowanie się z innymi uczniami w czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu
 • wniesienie materiałów nieautoryzowanych do sali egzaminacyjnej (telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne służące do komunikacji bądź odtwarzające wcześniej zarejestrowane dane, nieautoryzowane kalkulatory elektroniczne, notatki, książki, podręczniki, brudnopis) niezależnie od tego czy uczeń zamierza korzystać z tych rzeczy, czy też materiały te potencjalnie zawierają treści objęte egzaminem.
 • niewłaściwe zachowanie w trakcie trwania egzaminu –niestosowanie się do instrukcji nauczyciela nadzorującego egzamin, samowolne opuszczenie sali egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu,wyniesienie z sali materiałów egzaminacyjnych, wszelkie działania służące zakłóceniu porządku na egzaminie czy komunikacji z innym uczniem
 • podawanie się za innego ucznia
 • kradzież arkuszy egzaminacyjnych
 • ujawnienie treści egzaminacyjnych przed upływem 24h od zakończenia egzaminu (dotyczy sesji maturalnej)

 

Rozróżnienie pomiędzy uzasadnioną współpracą a zmową lub plagiatem

W pewnych sytuacjach wymagana jest praca grupowa (np Angielski B – grupowe ćwiczenia ustne, laboratoria na Fizyce/Biologii). Sytuacje takie określa się jako uzasadnioną współpracę.

W takich przypadkach każdy uczeń biorący udział we wspólnejpracy ma osobną rolę do spełnienia, tak aby nauczyciel był w stanie stwierdzić,na czym polegała jego praca i w jakim stopniu przyczynił się do osiągnięcia ostatecznego wyniku dla całej grupy. Raporty pisemne z takiej pracy muszą być i indywidualnym dziełem każdego ucznia. Jeden uczeń nie może napisać raportu za całą grupę.

Oznacza to,że pomimo identycznego zadania i identycznych wyników lub danych, każdy uczeń samodzielnie napisze sprawozdanie, a wnioski sformułuje własnymi słowami.

Niedopuszczalne jest, aby jeden uczeń napisał pracę za innego albo aby wykorzystał pracę kolegi za jego zgodą.

 

Działania, które podejmie szkoła i IBO w przypadku złamania zasad Uczciwości Akademickiej przez ucznia

IVLO kładzie nacisk na działania prewencyjne. Uczniowie będą uwrażliwiani na zasady Uczciwości Akademickiej  i uczeni odpowiednich nawyków. Nie znaczy to, że plagiatowanie prac będzie tolerowane.

Uczeń, który odda pracę zawierającą skopiowane fragmenty tekstu bez podania źródła, zostanie zobowiązany do poprawienia braków i ponownego przedłożenia pracy. Kolejny taki przypadek u tego samego ucznia spotka się już  z wystawieniem oceny niedostatecznej i koniecznością poprawy pracy. Trzeci przypadek zostanie zgłoszony do koordynatora IB, a uczeń poza oceną niedostateczną będzie musiał wyjaśnić pisemnie zaistniałą sytuację. Uczeń nie będzie miał też możliwości poprawienia oceny zdanej pracy. Przy kolejnym przypadku u tego samego ucznia szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów klasy IB z uzasadnieniem wysłanym do IBO.

Wszystkie prace pisemne,a w szczególności te wysyłane do IBO, będą sprawdzane elektronicznie przez program antyplagiatowy Turnitin (  http://www.turnitin.com).

 

Stopniowanie kary za przypadki Nieuczciwości Akademickiej:

Przykłady:

 

1.

Uczeń umieszcza w eseju, który jest pracą domową, wklejony paragraf z internetu

§ Uczeń otrzyma ustną reprymendę od nauczyciela, musi przedłożyć kolejną pracę do oceny.

2.

Dwoje uczniów oddaje identyczne albo w znacznym stopniu podobne prace

§ Uczniowie otrzymają reprymendę. Uczniowie muszą przedłożyć samodzielnie wykonane, nowe prace

3.

Uczeń kopiuje paragraf z książki / internetu i umieszcza go w eseju,który jest komponentem Internal Assessement.

§  Przypadek ten jest zgłoszony do koordynatora IB.

§ Uczeń musi napisać nową pracę

§ Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanycho Akademicką Nieuczciwość

4.

Uczeń kopiuje odpowiedzi od innego ucznia / korzysta z niedozwolonych materiałów w czasie sprawdzianu wewnętrznego

§ Incydentten zostanie zgłoszony do koordynatoraIB

§ Uczeń otrzyma ocenę “N” * za ten sprawdzian

§ Nazwiskoucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość

§ Jeśli taka sytuacja się powtórzy, koordynator ma obowiązek poinformowaćo tym uczelnie, na które będzie aplikować uczeń

*N = no grade = brak oceny, liczony do średniej

5.

Uczeń dopuszcza się plagiatu w swoim  Extended Essay lub w jakiejkolwiek innej pracy wysyłanej  do oceny zewnętrznej

§Incydent ten zostanie zgłoszony do koordynatoraIB

§Uczeń pisemnie wyjaśnia zaistniałą sytuację

§ Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość

§ Uczeń musi ponownie napisać pracę w tym czasie, który pozostał do ostatecznego terminu wyznaczonego przez wewnętrzny kalendarz zaliczeń

6.

Uczeń jest przyłapany na

nieuczciwych zachowaniach

więcej niż raz

§ Przypadek takinależy zgłosić  do Dyrektora szkoły i koordynatora IB.

§ Powtarzające się przypadki u tego samego ucznia mogą doprowadzić do skreślenia z listy uczniów klasy IB DP.

7.

Uczeń wniósł nieautoryzowane materiały/przedmioty na egzamin maturalny

§Przypadek taki należy zgłosić  do Dyrektora szkoły i koordynatora IB.

§Koordynator musi sporządzić raport wysyłany do IBO zgodnie z procedurami opisanymi w Academic Honesty – Guidance for Schools.

 

Odsłony: 1352
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00