Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Informacje na temat egzaminu wstępnego do klasy II DP z matematyki od roku 2020

Kategoria: IBDP Opublikowano: poniedziałek, 06 kwiecień 2020 Administrator

Informacje ogólne i wymagania

Celem egzaminu wstępnego z matematyki do klasy II DP jest zdiagnozowanie poziomu wiedzy ucznia w stosunku do poziomu przedmiotu jaki zadeklarował w formularzu rekrutacyjnym. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się trzy grupy zadań:

Grupa I  -  zadania zamknięte jednokrotnego wyboru

Grupa II  - zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których mogą występować jedna, dwie, trzy lub nawet wszystkie prawidłowe odpowiedzi

Grupa III – zadania otwarte z kodowaną odpowiedzią. W tym typie zadań należy w wyznaczonym miejscu wpisać żądane cyfry otrzymanego wyniku. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.  

Przykłady zadań

 

Zadania grupy I 

 1. Jeżeli długość boku trójkąta równobocznego zwiększymy o 5% to:

  a) Pole figury zwiększy się 1,1025 razy
  b) Pole figury zmieni się o 1,1025 cm kwadratowych
  c) Obwód figury wzrośnie o 0,05 cm
  d) Obwód figury nie zmieni
 2. Jeżeli funkcję f(x) = 3x2 przemieścimy o wektor [-2, -1], a następnie przekształcimy symetrycznie względem osi OX, to otrzymaną funkcję opiszemy wzorem:

  a.      f(x)= 3(x - 2)^2 - 1
  b.      f(x)= 3(x + 2)^2 - 1
  c.      f(x)= -3(x + 2)^2 + 1
  d.      f(x)= -3(x - 2)^2 + 1

Zadania grupy II

 1.  Wykresy funkcji liniowych przedstawiają funkcję zysku (profitu) oraz kosztów produkcji uzyskanego przez zakład XYZ ze sprzedaży x wyprodukowanych elementów.
  Oceń prawdziwość każdego z zapisanych zdań.
  wstepnyib

  a) Zakład ponosi straty związane z produkcją, gdy liczba wyprodukowanych elementów jest mniejsza niż 2.      PRAWDA / FAŁSZ
  b) Wyprodukowanie 5 elementów jest niekorzystne dla zakładu produkcyjnego                                                PRAWDA / FAŁSZ
 2. Własności funkcji y = 4x – 6

  a) Funkcja jest rosnąca w całej dziedzinie
  b) Miejscem zerowym funkcji jest 1.5
  c) Punkt o współrzędnych (- 0.2, - 6.8) należy do wykresu tej funkcji
  d) Wykresem tej funkcji jest linia prosta

W poniższym zadaniu jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Nie należy wykluczyć możliwości, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Zadania grupy III

 1.  Funkcja kwadratowa określona wzorem f(x) =  1.5x^ + 15x – 3   ma dwa miejsca zerowe x1, x2. Oblicz wartość wyrażenia x1+x2. Zakoduj sześcian otrzymanego wyniku, podając cyfrę setek, dziesiątek i jedności.      ODP: _ _ _
 2. Rozwiąż nierówność 3x+81≤654. Zakoduj kolejno cyfrę setek, dziesiątek i jedności największej liczby całkowitej spełniającej tę nierówność.  ODP: _ _ _

                                                                                             

Zakres zagadnień oraz umiejętności wymaganych od ucznia  pokrywa się z zakresem przedstawionym w programie nauczania dla III i IV etapu kształcenia (przy czym IV etap rozumiany jest jako zagadnienia realizowane w klasie pierwszej). Szczególną uwagę zwrócić należy na poniższe zagadnienia:

 1. Zbiory
  •   wyznaczanie sumy, iloczynu, różnicy zbiorów oraz dopełnienia zbioru
 2. Liczby rzeczywiste
  • wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych i wyrażeniach algebraicznych
  • rozwiązywanie zadań z procentami dotyczących m.in. płac, cen, podatków także z użyciem równań i układów równań liniowych
  • upraszczanie wyrażeń zawierających potęgi o wykładniku wymiernym i pierwiastki
  • usuwanie niewymierności z mianownika
 3. Równania i nierówności
  • rozwiązywanie równań i nierówności liniowych oraz kwadratowych
  • rozwiązywanie zadań prowadzących do równań liniowych oraz kwadratowych z jedną niewiadomą
  • rozwiązywanie zadań prowadzących do układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi
  • rozwiązywanie układów równań z dwiema niewiadomymi metodami algebraicznymi i graficzną
  • rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną metodą algebraiczną i graficzną
 4. Funkcje
  • szkicowanie wykresu funkcji podanej wzorem
  • odczytywanie z wykresu: wartości funkcji dla podanego argumentu; wartości argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dla których przyjmuje wartości dodatnie, dziedziny, zbioru wartości funkcji, najmniejszej i największej wartości funkcji, miejsc zerowych, przedziałów monotoniczności, sprawdzenie różnowartościowości funkcji
  • przekształcanie wykresu funkcji: przesuwanie wykresu względem osi układu współrzędnych,symetria względem obu osi układu współrzędnych; wykres y = │f(x)│
  • rysowanie funkcji liniowej, której wykres spełnia dane warunki
  • zastosowanie funkcji liniowej w zadaniach problemowych
  • funkcja kwadratowa: rysowanie i przekształcanie wykresów, własności, zastosowanie w zadaniach problemowych
 5. Trygonometria
  • wykorzystywanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego do: prostych zadań geometrycznych i prostych sytuacji z życia codziennego
  • rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wartości funkcji kątów 30°, 45°, 60°
  • stosowanie podstawowych zależności trygonometrycznych do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne (w tym sprawdzania, czy dany zapis stanowi tożsamość trygonometryczną)
 6. Planimetria
  • stosowanie twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa
  • wykorzystanie twierdzenia Talesa do rozwiązywania zadań
  • obliczanie pól figur płaskich: trójkątów, czworokątów, koła
 7. Statystyka opisowa
  • odczytywanie informacji z tabel, diagramów słupkowych i kołowych
  • obliczanie średniej arytmetycznej i średniej ważonej danych liczb oraz dominanty, mody i mediany danych liczb
  • analiza pezentowanych danych w różnych formach oraz wyciąganie wniosków na ich podstawie
 8. Geometria analityczna
  • wyznaczanie równania prostej spełniającej dane warunki ( w postaci kierunkowej i ogólnej)
  •   znajdowanie równania kierunkowego prostej równoległej i prostopadłej do prostej o danym równaniu
  • obliczanie długości i środka odcinków o danych końcach
Odsłony: 1869
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00