Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Informacje na temat egzaminu wstępnego do klasy II DP z matematyki.

Kategoria: IBDP Opublikowano: piątek, 11 maj 2018 Administrator

Informacje ogólne i wymagania

Egzamin wstępny z matematyki do klasy II DP składa się z dwóch części.  Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu wiedzy ucznia w stosunku do poziomu przedmiotu jaki zadeklarował w formularzu rekrutacyjnym.

 • Część pierwsza testu to zadania zamknięte, jednokrotnego wyboru,  punktowane (0-1). Czas przeznaczony na tę część to 30 min.
 • Część druga to zadania typu otwartego, punktowane w różnych skalach (0-2, 0-3, 0-4, 0-5). Czas przeznaczony na tę część to 30 - 45 min.

Zakres zagadnień oraz umiejętności wymaganych od ucznia  pokrywa się z zakresem przedstawionym w programie nauczania dla III i IV etapu kształcenia (przy czym IV etap rozumiany jest jako zagadnienia realizowane w klasie pierwszej). Szczególną uwagę zwrócić należy na poniższe zagadnienia:

 1. Zbiory
  •   wyznaczanie sumy, iloczynu, różnicy zbiorów oraz dopełnienia zbioru
 2. Liczby rzeczywiste
  • wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych i wyrażeniach algebraicznych
  • rozwiązywanie zadań z procentami dotyczących m.in. płac, cen, podatków także z użyciem równań i układów równań liniowych
  • upraszczanie wyrażeń zawierających potęgi o wykładniku wymiernym i pierwiastki
  • usuwanie niewymierności z mianownika
 3. Równania i nierówności
  • rozwiązywanie równań i nierówności liniowych oraz kwadratowych
  • rozwiązywanie zadań prowadzących do równań liniowych oraz kwadratowych z jedną niewiadomą
  • rozwiązywanie zadań prowadzących do układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi
  • rozwiązywanie układów równań z dwiema niewiadomymi metodami algebraicznymi i graficzną
  • rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną metodą algebraiczną i graficzną
 4. Funkcje
  • szkicowanie wykresu funkcji podanej wzorem
  • odczytywanie z wykresu: wartości funkcji dla podanego argumentu; wartości argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dla których przyjmuje wartości dodatnie, dziedziny, zbioru wartości funkcji, najmniejszej i największej wartości funkcji, miejsc zerowych, przedziałów monotoniczności, sprawdzenie różnowartościowości funkcji
  • przekształcanie wykresu funkcji: przesuwanie wykresu względem osi układu współrzędnych,symetria względem obu osi układu współrzędnych; wykres y = │f(x)│
  • rysowanie funkcji liniowej, której wykres spełnia dane warunki
  • zastosowanie funkcji liniowej w zadaniach problemowych
  • funkcja kwadratowa: rysowanie i przekształcanie wykresów, własności, zastosowanie w zadaniach problemowych
 5. Trygonometria
  • wykorzystywanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego do: prostych zadań geometrycznych i prostych sytuacji z życia codziennego
  • rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wartości funkcji kątów 30°, 45°, 60°
  • stosowanie podstawowych zależności trygonometrycznych do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne (w tym sprawdzania, czy dany zapis stanowi tożsamość trygonometryczną)
 6. Planimetria
  • stosowanie twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa
  • wykorzystanie twierdzenia Talesa do rozwiązywania zadań
  • obliczanie pól figur płaskich: trójkątów, czworokątów, koła
 7. Statystyka opisowa
  • odczytywanie informacji z tabel, diagramów słupkowych i kołowych
  • obliczanie średniej arytmetycznej i średniej ważonej danych liczb oraz dominanty, mody i mediany danych liczb
  • analiza pezentowanych danych w różnych formach oraz wyciąganie wniosków na ich podstawie
 8. Geometria analityczna
  • wyznaczanie równania prostej spełniającej dane warunki ( w postaci kierunkowej i ogólnej)
  •   znajdowanie równania kierunkowego prostej równoległej i prostopadłej do prostej o danym równaniu
  • obliczanie długości i środka odcinków o danych końcach

Przykładowe zadania egzaminacyjne

 • Zadania zamknięte:

Jeżeli długość boku trójkąta równobocznego zwiększymy o 5% to jego pole:

a.       Zwiększy się 1,1025 razy

b.      Zwiększy się o 1,1025 cm2

c.       Pozostanie bez zmian

d.      Zwiększy się o 5%

Jeżeli funkcję f(x) = 3x2 przemieścimy o wektor [-2, -1], a następnie przekształcimy symetrycznie względem osi OX, to otrzymaną funkcję opiszemy wzorem:

a.       f(x)= 3(x - 2)^2 - 1

b.      f(x)= 3(x + 2)^2 - 1

c.       f(x)= -3(x + 2)^2 + 1

d.      f(x)= -3(x - 2)^2 + 1

 

 • Zadania otwarte
 1. Wykaż, że odcinek AB, gdzie A = (2, -1) , B = (1 , 3) nie jest prostopadły do odcinka CD, gdzie C = (-1 , -3), D = (-1, 3).

(Wykonanie tylko odpowiedniego rysunku, nie jest równoznaczne z rozwiązaniem zadania.)

Odsłony: 2261
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00