Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Regulamin klas z programem Matury Międzynarodowej – IBDP (aktualizacja 05.09.2018)

Kategoria: IBDP Opublikowano: czwartek, 13 wrzesień 2018 Małgorzata Kudra
Grafika
 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASY Z PROGRAMEM MATURY MIEDZYNARODOWEJ IBDP
 1. Program Matury Międzynarodowej realizowany jest w drugiej i trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Art.7a). W programie mogą wziąć udział uczniowie, którzy otrzymali promocję do drugiej klasy szkoły średniej.
   
 2. Program obejmuje naukę sześciu wybranych przedmiotów z 6 grup:
 • Grupa 1 - Język ojczysty  A - Literatura; Język angielski A: Literatura i Język
 • Grupa 2 - Język angielski B
 • Grupa 3 - Nauki społeczne: historia, geografia, psychologia, ekonomia
 • Grupa 4 - Nauki przyrodnicze: biologia, fizyka, chemia, sport i nauka o zdrowiu
 • Grupa 5 - Matematyka
 • Grupa 6 - Języki Obce: niemiecki, francuski, hiszpański

oraz obowiązkowe realizowanie programu Teorii Wiedzy (TOK) i Kreatywność - Aktywności- Służby (CAS).

 1. Uczniowie  rozpoczynający naukę w klasie z Programem Matury Międzynarodowej (IB DP)  wybierają po jednym przedmiocie z 6 grup przedmiotowych: 3 przedmioty na poziomie Standard Level (4 godziny w tygodniu, 150 h /2 lata) oraz 3 na poziomie Higher Level  (6 godzin w tygodniu, 240 h / 2 lata).

 2. Liczba zgłoszonych uczniów na przedmiot/poziom decyduje o tym czy kurs może być oferowany przez szkołę. Jeśli wybrany przez ucznia przedmiot lub poziom nie spełnia warunku wymaganej minimalnej liczebności (7 osób), uczeń jest zobowiązany wybrać inny przedmiot/poziom.

 3. Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z następującymi publikacjami Organizacji IB:

Academic Honesty Guide, subject guides, Extended Essay Guide, CAS Guide, Notice to Candidates.

 1. Pod koniec dwuletniego programu uczniowie są oceniani wewnętrznie i zewnętrznie, według kryteriów ustalonych dla poszczególnych przedmiotów przez IBO, zawartych
  w przedmiotowych informatorach (Subject Guides). 
   
 2. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej, która ma miejsce w maju drugiego roku uczestnictwa w programie, jest spełnienie wszystkich wymagań:
 • napisanie Extended Essay;
 • zaliczenie CAS i TOK;
 • rozliczenie się ze wszystkich zadań przewidzianych w zasadach oceniania wewnętrznego;
 • przestrzeganie zasad uczciwości akademickiej określonych w Academic Honesty Guide.
 1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia ponoszą koszty egzaminów końcowych płatne
  w październiku w III klasie liceum/w drugim roku realizacji programu IB, w złotówkach według aktualnego cennika IBO i oficjalnego kursu NBP – wpłata należna International Baccalaureate Organization).
   
 2. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia, zobowiązani są do podpisania oświadczenia  (Załącznik nr 1 do regulaminu dostępny na stronie szkoły),
  że wniesienie opłaty za egzaminy końcowe nie jest jednoznaczne
  z dopuszczeniem ucznia do egzaminów końcowych. Jeżeli uczeń nie spełnia wymogów ustalonych przez organizację  IBO oraz Regulamin funkcjonowania klasy DP, to nauczyciel danego przedmiotu wystawi uczniowi ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego, co skutkuje nieukończeniem programu i niedopuszczeniem 
  do egzaminów w sesji majowej.
   
 3. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej komunikacji z Koordynatorem Programu IB, każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej (podanego w formularzu rekrutacyjnym) i sprawdzania korespondencji co najmniej 3 razy w tygodniu.
   
 4. Uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Koordynatora Programu o zmianie jakichkolwiek danych, także adresu poczty elektronicznej.

 1. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY PROMOWANIA I OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W KLASACH 2 DP i 3 DP
 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności zawartych w programie nauczania Matury Międzynarodowej ocenia się zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania.
  Uczeń ma obowiązek zapoznania się z Przedmiotowymi Systemami Nauczania.

 2. Kryteria wymagań, wyrażone w formie punktów, opisane są w dokumentach Matury Międzynarodowej (tzw. Guide).

 3. Uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty w klasie 2DP jest promowany do klasy 3DP, a uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty w klasie 3DP jest dopuszczony do egzaminów IB, jeżeli:
 • z wszystkich przedmiotów otrzymał co najmniej oceny dopuszczające
 • wywiązał się terminowo ze wszystkich zadań przewidzianych w kalendarium Matury Międzynarodowej
 • postępował zgodnie z zasadami Academic Honesty i Polityki Uczciwości Akademickiej w IV LO
 • otrzymał zaliczenie z Extended Essay, TOK i CAS
 • nie opuścił większej liczby godzin lekcyjnych niż przewiduje wewnątrzszkolny limit frekwencyjny (trzy spóźnienia na zajęcia z danego przedmiotu będą traktowane jako jedna godzina nieobecności )
 • dla poziomu HL jest dopuszczalne :
 • 15 godzin nieobecności w klasie 2 DP z każdego przedmiotu  w semestrze
 • 10 godzin lekcyjnych nieobecności w klasie 3 DP z każdego przedmiotu w semestrze
 • dla poziomu SL jest dopuszczalne:
 • 12 godzin lekcyjnych w klasie 2 DP z każdego przedmiotu  w semestrze
 • 8 godzin lekcyjnych w klasie 3 DP z każdego przedmiotu  w semestrze
 • dla TOK
 • 6 godzin w klasie 2 DP
 • 4 godziny w klasie 3 DP

                    Trzy spóźnienia na zajęcia z danego przedmiotu będą traktowane jako jedna godzina nieobecności.

 1. Z chwilą gdy uczeń przekroczy limity godzin określone w punkcie 3 ma obowiązek zaliczenia materiału u nauczyciela prowadzącego według kryteriów przyjętych przez nauczyciela przedmiotu (określonym w Przedmiotowym Systemie Oceniania).   
   
 2. Jeżeli absencja ucznia na danym przedmiocie przekroczy 50% w danym semestrze, to Rada IDDP zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy klasy DP.
   
 3. Po pierwszym semestrze pierwszego roku realizacji programu IB DP, Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do usunięcia z programu ucznia, którego postawa odbiega rażąco od profilu ucznia IB.
   
 4. Uczeń uzyskuje promocję do kolejnej klasy uchwałą Rady Pedagogicznej.
   
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
   
 6. Opóźnienia w dopełnieniu formalności wymaganych przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) skutkują dodatkowymi opłatami przewidzianymi przez Organizację.
   
 7. Wszystkie szczególne przypadki będą rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną.
   
 8. W pozostałych, nie ujętych w Regulaminie przypadkach obowiązuje Statut IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.


 1. Zasady współpracy ucznia i nauczyciela przy tworzeniu obowiązkowych komponentów pisemnych i ustnych egzaminu maturalnego.

 1. Przez obowiązkowe komponenty pisemne i ustne rozumie się:

   Pisemne:
- Grupa 1: LWA
- Grupa 2: WA
- Grupa 3: Simple Experimental Study, Historical Investigation, Portfolio, Fieldwork
- Grupa 4: Individual Investigation i Group 4 Project
- Grupa 5: Exploration i Internal Assessment
- Extended Essay
- TOK : esej

   Ustne:
- Egzaminy ustny z języka polskiego i języków obcych
- Prezentacja z TOKu

 1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu pracy zawartego w Kalendarzu Zaliczeń Wewnętrznych.
 2. Uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia nauczyciela przy tworzeniu wyżej wymienionych komponentów tylko do daty ostatecznego złożenia pracy określonej w Kalendarzu Zaliczeń. Prace oddane po terminie ostatecznym zostaną wysłane do egzaminatorów zewnętrznych bez możliwości naniesienia poprawek.

  1. IV. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego

  1. Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych są ustalane przez Organizację IB.

  2. Harmonogram egzaminów ustnych ustala koordynator DP w porozumieniu z Radą Pedagogiczną IBDP.


  2.1 Uczniowie są zobowiązani stawić się na egzaminy ustne z przedmiotów językowych, które realizują, oraz Teorii Wiedzy, w wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących terminach.

  2.2 Nieobecność na egzaminie ustnym w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem zaliczenia z części ustnej przedmiotu, którego to dotyczy, co w konsekwencji oznacza brak możliwości uzyskania dyplomu IB w danej sesji egzaminacyjnej.

  2.3 Nagła choroba ucznia w dniu wyznaczonego egzaminu ustnego musi być zgłoszona przez rodzica do koordynatora DP lub nauczyciela przeprowadzającego egzamin przez rozpoczęciem egzaminu, a następnie potwierdzona zwolnieniem lekarskim.


  1. Obowiązującymi dokumentami regulującymi zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych oraz innych komponentów Oceniania Wewnętrznego składających się na końcowy wynik maturalny  są następujące publikacje Organizacji IB: informatory przedmiotowe (subject guides), Handbook of Procedures Section I i J, Notice to Candidates, Academic Honesty Guide.
    
  2. Uczniowie są rejestrowani na egzaminy pisemne oraz dokonują wpłaty rejestracyjnej do 15 października, 8 miesięcy przed majową sesją egzaminacyjną.
    
  3. Każdy uczeń przystępujący do egzaminów maturalnych IB  ma obowiązek zapoznać się
   z informacjami zawartymi w publikacji IBO  Notice to candidates, którą otrzyma od koordynatora najpóźniej miesiąc przed sesją majową

  4. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Notice to candidates,  jak również poleceń  koordynatora IB lub osoby nadzorującej egzamin pisemny, będzie skutkowało przerwaniem egzaminu z danego przedmiotu i niemożnością kontynuowania egzaminów w bieżącej sesji. Uczeń może przystąpić ponownie do egzaminów maturalnych w sesji majowej w tym następnym roku kalendarzowym, po uprzednim zgłoszeniu tego na piśmie do koordynatora i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w terminie przewidzianym w Handbook of Procedures właściwym dla danej sesji egzaminacyjnej.
    
  5. Korzystanie z materiałów niedozwolonych w trakcie egzaminu lub komunikowanie się
   z innymi zdającymi będzie skutkowało natychmiastowym przerwaniem egzaminu z danego przedmiotu jak również niemożnością kontynuowania egzaminów pisemnych w danej sesji.
    
  6. Uczeń może najpóźniej do 30 kwietnia wycofać swoją rejestrację z egzaminów pisemnych, informując o tym pisemnie koordynatora IB poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (Załącznik nr 2 do regulaminu dostępny na stronie szkoły).
   W takim przypadku opłata rejestracyjna nie zostaje zwrócona.
     
  7. Uczniowie mający zdiagnozowane specyficzne dysfunkcje utrudniające pisanie, czytanie i rozumienie tekstu  (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia sensoryczne) mogą wystąpić z prośbą o autoryzowanie tzw. specjalnych warunków oceniania (możliwość korzystania z laptopa, wydłużonego czasu egzaminu, słownika). W tym celu należy przedłożyć do koordynatora diagnozę (oryginał) z zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innego ośrodka uprawnionego do wystawienia takiej diagnozy razem
   z tłumaczeniem na język angielski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego, oraz przykładowymi pracami ucznia ocenionymi przez nauczyciela, najpóźniej do 15 marca,  14 miesięcy przed majową sesją egzaminacyjną. O przyznaniu autoryzacji decyduje wyłącznie Organizacja IB. 
    
  8. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do sesji egzaminacyjnej w celu podniesienia wyniku
   z wszystkich lub wybranych przedmiotów 2 razy.  Każda próba wiążę się z koniecznością wcześniejszego rejestrowania ucznia i uiszczania opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za każdy zdawany przedmiot.
Odsłony: 1743
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź
tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   8:00 - 16:00

Wydarzenia


Can't see the FB Funpage. Stop blocking tracking at web browser.