Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

INFORMACJE O PROJEKCIE „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”

Kategoria: Holistyczne podejście do nauczania... Opublikowano: piątek, 10 styczeń 2014 Małgorzata Kudra
Grafika

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

CELE PROJEKTU

Cel główny projektu:

Podniesienie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy matematycznej i informatycznej w naukach przyrodniczych  u uczniów klas pierwszych i drugich  poprzez wskazanie uczniom współzależności  między tymi przedmiotami przy zastosowaniu  poprzez CLIL (zintegrowane  kształcenie  przedmiotowo-językowe .

Cele szczegółowe:

 1. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego u uczniów klas pierwszych  planujących kontynuację nauki w programie Matury Międzynarodowej  (od I.2014 do VI.2014)
 2. podniesienie umiejętności  matematycznego myślenia, kompetencji naukowo-technicznych, stosowania narzędzi  ICT  oraz zapoznanie  uczniów  z metodologią pracy naukowej  poprzez udział w zajęciach  pozalekcyjnych  oraz w pracach badawczych
 3. podniesienie umiejętności  uczniów  niezbędnych do samodzielnego  przeprowadzenia badania naukowego  poprzez wykonywanie projektów interdyscyplinarnych   we współpracy  ponadnarodowej
 4.  podniesienie umiejętności kolaboratywnego planowania i współpracy w zespole międzynarodowym  poprzez współtworzenie platformy e-learningowej  oraz pracę w zespołach polsko-szwedzkich
 5. podniesienie kompetencji językowych  w języku  angielskim,  w tym znajomości terminologii z zakresu nauk przyrodniczych  i matematycznych poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego  oraz dwujęzyczne  zajęcia bio-fiz, matematykę  oraz realizowanie dwujęzycznych  prac badawczych we współpracy z uczniami ze szwedzkiej szkoły Soderportgymnasiet

 

OPIS  PROJEKTU

Projekt  jest  skierowany do  uczniów  klas pierwszych i drugich IV Liceum Ogólnokształcącego. 

Projekt został zaproponowany w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby :

 1. Podniesienie   umiejętności  praktycznego stosowania  wiedzy z  zakresu przedmiotów  przyrodniczych  i matematyki
 2. Zwiększenie  liczby godzin na realizację  przedmiotów  przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia) , matematyki, języka  angielskiego  oraz  informatyki  

 

ZADANIA

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć dydaktycznych  w systemie  CLIL  z biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki  i języka angielskiego

METODY pracy: projektowa, aktywizująca , prezentacje multimedialne, eksperymenty   

 1.  Stworzenie i obsługa  platformy e-learningowej  i strony internetowej projektu
 2.  Doskonalenie nauczycieli  z obsługi narzędzi ICT
 3. Zapoznanie uczniów z  programami komputerowymi stosowanymi w matematyce oraz przedmiotach przyrodniczych
 4. Upowszechnienie osiągniętych rezultatów i produktów projektu -  przygotowanie i wydanie publikacji
 5. Współpraca ponadnarodowa z uczniami i nauczycielami z liceum Soderportgymnasiet w Kristianstad w Szwecji (2 wizyty studyjne, jedna w szkole partnera, druga w IV LO)

 

Przez 50 tygodni, od 7. I.2014 do 30. VI.2015 uczniowie klas pierwszych i drugich IV LO będą uczestniczyć w zajęciach z wyżej wymienionych przedmiotów w wymiarze czasu:
-  uczniowie klas pierwszych -  1h/przedmiot 
-  uczniowie klas drugich -  1.5 h/ matematyka, 1.5h /wybrany przedmiot eksperymentalny,   oraz  1h / język angielski

Zakres  zajęć:  wdrażanie  modeli matematycznych  opisujących  zjawiska przyrodnicze  oraz metody statysty stycznej  obróbki danych z wykorzystaniem  ICT

     Tematyka:  Świat w skali mikro i makro,  Bioróżnorodność,  Ochrona  środowiska,  Energia,  Woda,      
      Sport i rekreacja,  Medycyna,  Wzrost i spadek,  Współczesne  technologie,  Cykl, rytm, czas.

 

Odsłony: 785
Tags: