Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

Ustalony na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2004 r., nr 256., poz. 2572. z późn. zm.),

 2. Ustawy o systemie oświaty, z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

 3. Zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.

W roku szkolnym 2016/17 prowadzimy nabór do pięciu klas pierwszych

Ustala się następujące zajęcia edukacyjne punktowane w procesie rekrutacyjnym:

 • I A – j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • I B – j. polski, j. angielski, historia, matematyka
 • I D – j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • I E – j. polski, matematyka, j. angielski, historia
 • I F – j. polski, j. angielski, geografia, matematyka

Ustalono próg punktowy przyjęcia do szkoły – minimum 90 punktów.

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klas 1B, 1E, 1F obowiązuje egzamin z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Wynik egzaminu zostanie podany w procentach. Kandydat ma prawo ubiegać się o przyjęcie do tych oddziałów w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnym z ogólnie obowiązującymi zasadami, pod warunkiem osiągnięcia minimum 30% ilości punktów .

Kandydaci, którzy dostarczą do 22 czerwca, do sekretariatu IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, kopie certyfikatów językowych: FCE, ACE lub TELC B są zwolnieni z egzaminu - uzyskują wynik 100% z egzaminu.

Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas 1B, 1E, 1F w rekrutacji uzupełniającej, którzy nie zdawali egzaminu z j. angielskiego będą mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w dodatkowym terminie.

 

Kandydatów do IV LO obowiązują następujące terminy:

 • 1- 22 czerwca 2016r.  do godz. 12.00 - rejestracja kandydatów w systemie, dokonanie wyboru preferencji, składanie wniosków w wersji papierowej przez kandydatów , składanie kopii certyfikatów językowych
 • 30 – 31 maja 2016 r. - sprawdzian kompetencji językowych (klasy 1B, 1E, 1F)
 • 3 czerwca 2016r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
 • 24 czerwca – 28 czerwca 2016r.  do godz. 12.00 - uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • 4 lipca 2016r  godz.12.00 - Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
 • 4 – 11 lipca 2016r. godz.12.00 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 12 lipca 2016r. godz.12.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje rekrutację uzupełniającą wg procedury postępowania w rekrutacji właściwej.

 • 12 lipca godz. 12.00 - 14 lipca godz. 12.00 - Składanie wniosków
 • 15 lipca godz. 9.00 - Test kompetencji językowych
 • 15 lipca godz. 12.00 - Podanie wyników testu
 • 8 sierpnia godz. 12.00 -  Publikacja list zakwalifikowanych
 • 9 sierpnia godz. 12.00 – 11 sierpnia godz. 15.00  -   Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły
 • 12 sierpnia godz.12.00  -  Publikacja list przyjętych

Kandydat, który znalazł się na liście zakwalifikowanych do szkoły składa jak najszybciej odpowiednie dokumenty (według harmonogramu podanego w Zarządzeniu nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016). Niedotrzymanie terminu dostarczenia dokumentów w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca na liście uczniów przyjętych do klasy pierwszej IV LO w Łodzi.

Kandydat, który znalazł się na liście przyjętych do klasy pierwszej IV LO, zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo kartę zdrowia i szczepień, 2 zdjęcia opisane danymi osobowymi oraz wypełniony kwestionariusz pobrany z sekretariatu szkoły.

 

Prawa kandydata:

 1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej należy składać w sekretariacie do Dyrektora IV  Liceum Ogólnokształcącego Łodzi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, przy rekrutacji stosuje się przepisy ustaw i rozporządzeń, wymienionych w tytule dokumentu .

 

 

 

Share

Wyszukiwarka

Nasi partnerzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego.

Witryna IV LO w Łodzi wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)w celach statystycznych.Korzystając z tej stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, do czego służą i jak nimi zarządzać,zobacz informacje na temat polityki prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information