Regulamin Samorządu Uczniowskiego IV LO w Łodzi

SU

Rozdział I: KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem SU.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1.      Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym: współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w życie społeczne szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalnooświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków oraz opinii dotyczących spraw uczniów.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 4.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny z zachowania.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania treści publikowanych na stronie IVLO oraz w innych środkach szkolnego przekazu informacji (np.: radiowęzeł).
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

Ponadto każda inicjatywa pochodząca od uczniów, musi zostać przedstawiona oraz zaakceptowana przez SU, który w przypadku pozytywnej opinii wesprze organizatorów w ich działaniach.

Rozdział II: ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1.      Samorząd Klasowyw składzie:

a.      Przewodniczący Klasy

b.      Zastępca Przewodniczącego

c.       Skarbnik

d.      Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).

2.      Rada Samorządu Uczniowskiego:członkowie tego organu to przedstawiciele klas, należący do trójek klasowych.

3.      Zarząd Samorządu Uczniowskiegow składzie:

a.      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU

b.      Dwóch zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

c.       Skarbnik

4.      Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

                                                              i.      Sekcja redaktorów i fotoreporterów odpowiedzialnych za pisanie i publikowanie artykułów na stronie internetowej IV LO

5.      Nad pracą Samorządu Uczniowskiego opiekun SU w osobie nauczyciela zatrudnionego w    IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1.      Samorząd Klasowy:

a.      reprezentuje interesy klasy na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU;

b.      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.);

c.       wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy;

d.      organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2.      Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a.      kieruje pracą SU

b.      uchwala Regulamin SU;

c.       podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie;

d.      podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU;

e.      uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany semestr szkolny;

f.        wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy;

g.      organizuje i/lub pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych;

h.      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

  Rozdział III: TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Zarządu SU:

1.      Do zmian w składzie SU dochodzi zawsze na początku drugiego semestru bieżącego roku (miesiące styczeń/luty).

2.      Rolę Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obejmuje jeden/jedna z Wice Przewodniczących, który według opiekuna SU był/a bardziej zaangażowany/a w działalność SU oraz brał/a czynny udział w życiu społecznym szkoły.

3.      Dwóch/dwoje następnych Wice Przewodniczących jest wybieranych przez komisję w skład której wchodzą: Przewodniczący, Opiekun SU, Skarbnik.

4.      Skarbnik samorządu jest wybierany równolegle z Wice Przewodniczącymi, przez tę samą komisję (Przewodniczący, Opiekun SU, Skarbnik).

5.      Skarbnik swoje stanowisko piastuje przez dwa lata szkolne, wykluczając przypadek gdy Zarząd postanowi zdjąć go ze stanowiska.

6.      Do zadań Skarbnika należy zarządzanie finansami oraz kontrolowanie wydatków SU.

7.      Wybór nowych Wice Przewodniczących oraz Skarbnika dokonywany jest na podstawie nadesłanych przez kandydatów listów motywacyjnych.

8.      Nowi członkowie zostają przedstawieni przez Przewodniczącego oraz Opiekuna SU na Zebraniu Samorządu Szkolnego w obecności przedstawicieli z każdej klasy.

Art. 8.

Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok szkolny, za wyjątkiem Skarbnika, którego kadencja trwa dwa lata szkolne.

Rozdział IV :TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 9.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy SU.

Art. 10.

Wyboru Opiekuna dokonuje Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi spośród grona pedagogicznego naszej szkoły.

Art. 11.

Kadencja Opiekuna SU jest nieograniczona czasowo. Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela na tym stanowisku nie wcześniej niż z końcem bieżącego roku szkolnego.

Share

Wyszukiwarka

Nasi partnerzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego.

Witryna IV LO w Łodzi wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)w celach statystycznych.Korzystając z tej stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, do czego służą i jak nimi zarządzać,zobacz informacje na temat polityki prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information