KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Informacje o kandydacie:

1 NAZWISKO
2 IMIONA
3 DATA URODZENIA (dzień/miesiąc/rok)   
4 MIEJSCE URODZENIA MIASTO
WOJEWÓDZTWO
5 ADRES ZAMELDOWANIA UCZNIA KOD POCZTOWY
-
MIEJSCOWOŚĆ
UL.
6 KONTAKT Z UCZNIEM I RODZICEM / OPIEKUNEM TEL. KONTAKTOWY DO UCZNIA
-
TEL. KONTAKTOWY DO RODZICA / OPIEKUNA
-
6a KONTAKT Z UCZNIEM I RODZICEM / OPIEKUNEM E-MAIL UCZNIA
E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA
7 INNE INFORMACJE O UCZNIU PESEL   ADRES OSTATNIEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
uczniowie IV LO podają oznaczenie klasy pierwszej, do której aktualnie uczęszczają
WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE IB

1st Language
2nd Language
Individuals and Societies
Experimental Sciences
Mathematics
Foreign Languages
Możliwości do
wyboru
 • Polish A
 • English A: Language and Literature /1/
 • English B /2/
 • History
 • Geography
 • Economics
 • Psychology
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Sports exercise and health science
 • Mathematics: applications and interpretation /3/
 • Mathematics: analysis and approaches /3/
 • German ab initio /4/
 • French ab initio /4/
 • Spanish ab initio /4/
 • German B /2/
 • French B /2/
 • Spanish B /2/
 • Chemistry /5/
Wybierz
przedmiot i poziom


1. Przedmioty wybierasz na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL). Wyjątkami są: English B, który można wybrać tylko na poziomie rozszerzonym oraz język obcy ab initio.
2. Pamiętaj, że musisz wybrać trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Objaśnienia odwołań:
/1/ język dla zaawansowanych, którzy oprócz nauki języka (poziom Advanced) chcą uczyć się o literaturze i kulturze anglosaskiej
/2/ język dla średnio-zaawansowanych lub zaawansowanych
/3/ w opcjach wyboru Mathematics:AI oznacza kurs Mathematics: applications and interpretation natomiast Mathematics:AA oznacza kurs Mathematics: analysis and approaches
/4/ język dla początkujących lub osób, które uczyły się nie dłużej niż dwa lata
/5/ możliwy wybór w ramach powtórzenia, pod warunkiem wybrania Biologii lub Fizyki w grupie 4Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi w ramach systemu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl.
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do klasy z Programem Matury Międzynarodowej.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania, dane kontaktowe i dane kontaktowe do rodzica/prawnego opiekuna, pesel,
 5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd, usunięcie danych.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 7. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.
 8. Każdemu przysługuje prawo do:
  - dostępu do jego danych;
  - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
  - przenoszenia danych;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 9. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych.
 12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.