Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2022/23

Category: Rekrutacja Published: Monday, 14 March 2022 Written by Administrator
Symbol wykrzyknika

REGULAMIN REKRUTACJI DO IV LO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 USTALONY NA PODSTAWIE:

  1. Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r (Dz. U. z 2021r poz. 1082).
  2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Zarządzenie nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23.
  3. Zarządzenia Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 15 listopada 2021r w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/22, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  4. Zarządzenie Nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające. Zarządzenia nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do 5 klas pierwszych:

Lp Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1 1A-gr 1 matematyka, fizyka j. angielski oraz j. hiszpański j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka
  1A-gr 2 matematyka, fizyka j. angielski oraz j. francuski j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka
2 1B-pre IB
(dwujęzyczna)
j.polski, j. angielski, historia j. angielski oraz j. hiszpański lub j. francuski lub j. niemiecki j. polski, j. angielski, matematyka, historia
3 1C-pre IB
(dwujęzyczna)
j.polski, j. angielski, geografia j. angielski oraz j. hiszpański lub j. francuski lub j. niemiecki j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
4 1D-pre IB
(dwujęzyczna)
j. angielski, biologia, chemia j. angielski oraz j. hiszpański lub j. francuski lub j. niemiecki j. polski j. angielski, matematyka, biologia lub chemia
5 1E-gr 1 biologia, chemia j. angielski oraz j. hiszpański j. polski, matematyka, biologia, chemia
  1E-gr 2 biologia, chemia j. angielski oraz j. niemiecki j. polski, matematyka, biologia, chemia

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas 1B-pre IB, 1C-pre IB, 1d-pre IB obowiązuje sprawdzian kompetencji z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej. Wynik sprawdzianu będzie opublikowany w systemie naboru w procentach. Kandydat ma prawo ubiegać się o przyjęcie do tych oddziałów w dalszym procesie rekrutacyjnym pod warunkiem uzyskania 50% ilości punktów. (Wynik punktowy nie jest doliczany do puli 200 pkt przewidzianych w procesie rekrutacji).

Kandydaci, którzy dostarczą do 27 maja do sekretariatu szkoły kopie certyfikatów egzaminów FCE, CAE, IELTS B2, TELC B2 są zwolnieni z egzaminu z wynikiem 100%. Z egzaminu zwolnieni są także laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów.

Dodatkowe punkty w rekrutacji doliczane są za wysokie osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych oraz sportowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 15 listopada 2021r pod warunkiem umieszczenia ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydatów do IV LO obowiązują następujące terminy:

AKCJA REKRUTACJA GŁÓWNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00 wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 25 lipca 2022 godz. 12:00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 12:00.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do 10 maja 2022 r.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany do 31 maja 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r
Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. (drugi termin do 7 lipca 2022 r.) od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym 15 czerwca 2022 r. (naniesienie wyników do systemu naboru elektronicznego do 22 czerwca 2022 r.) 4 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 15 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 lipca 2022 r. do godz. 13:00 do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00.
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym do 26 lipca 2022 r 12 sierpnia 2022 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym do 28 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.  

Kandydatom, którzy uzyskali miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych określonych w Zarządzeniu Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty, są przyznawane dodatkowe punkty pod warunkiem wymienienia tych osiągnięć na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Hits: 3967
Tags:

Contact details

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

School opening hours:
Monday - Friday   9:00am - 3:00pm