Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

Polityka Uczciwości Akademickiej w IV Liceum Ogólnokształcącym / Academic Integrity Policy

Kategoria: IBDP Opublikowano: poniedziałek, 30 listopad -0001 Administrator
Grafika

Wszyscy uczniowie klas IB DP IV Liceum Ogólnokształcącego zobowiązują się do przestrzegania zasad Uczciwości Akademickiej we wszystkich formach pracy, którą wykonują w trakcie nauki oraz w czasie wszelkich form sprawdzania ich wiedzy (projekty, portfolia, laboratoria, eseje, prezentacje, kartkówki, sprawdziany, egzaminy ustne i pisemne).

Academic Honesty Guide, publikacja International Baccalaureate Organization, jest przekazany uczniom na początku ich nauki w klasie 2 DP. Dokument ten zawiera zasady i regulacje odnoszące się do prac uczniów będących częścią ich egzaminów końcowych w sesji egzaminacyjnej. Określa on także konsekwencje jakie zostaną wyciągnięte przez IBO w przypadku złamania lub naruszenia zasad uczciwości akademickiej przez ucznia.

IBO kładzie olbrzymi nacisk na promowanie zachowań zgodnych z Uczciwością Akademicką i zobowiązuje szkoły IB do określenia własnej Polityki Uczciwości Akademickiej, która rozszerzałaby zakres działania zasad zapisanychw Academic Honesty Guide na dwa lata nauki w szkole średniej.

Postępowanie zgodne z zasadami Uczciwości Akademickiej oznacza, że wszelkie prace podlegające ocenie, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, muszą być:

 • oryginalną i samodzielną pracą ucznia

lub

 • zawieraćrzetelne przypisy, wskazujące źródło wiedzy oraz bibliografię.

 

Co określa się jako Akademicką Nieuczciwość?

Akademicka Nieuczciwość obejmuje następujące zachowania:
(wg Academic Honesty Guide)

 • kopiowania materiału z podręcznika, internetu lub od innego ucznia i przedstawienie jako własnej pracy
 • zmowa – uczestniczenie w powyższej praktyce
 • ponowne przedstawienie do oceny pracy, która już wcześniej została oceniona jako komponent innego przedmiotu lub pracy egzaminacyjnej
 • jakiekolwiek inne zachowanie,dzięki któremu uczeń zyskuje nieuczciwie korzyść (np. wniesienie nieautoryzowanych materiałów na sprawdzian/egzamin, sfałszowanie oświadczenia na CAS etc)
 • korzystanie z materiałów zawierających treści będące przedmiotem sprawdzianu, kartkówki, egzaminu próbnego w czasie sprawdzianu etc; korzystanie z urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych i innych urządzeń zawierających dane lub treści będące przedmiotem sprawdzania wiedzy ucznia
 • komunikowanie się z innymi uczniami w czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu
 • wniesienie materiałów nieautoryzowanych do sali egzaminacyjnej (telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne służące do komunikacji bądź odtwarzające wcześniej zarejestrowane dane, nieautoryzowane kalkulatory elektroniczne, notatki, książki, podręczniki, brudnopis) niezależnie od tego czy uczeń zamierza korzystać z tych rzeczy, czy też materiały te potencjalnie zawierają treści objęte egzaminem.
 • niewłaściwe zachowanie w trakcie trwania egzaminu –niestosowanie się do instrukcji nauczyciela nadzorującego egzamin, samowolne opuszczenie sali egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu,wyniesienie z sali materiałów egzaminacyjnych, wszelkie działania służące zakłóceniu porządku na egzaminie czy komunikacji z innym uczniem
 • podawanie się za innego ucznia
 • kradzież arkuszy egzaminacyjnych
 • ujawnienie treści egzaminacyjnych przed upływem 24h od zakończenia egzaminu (dotyczy sesji maturalnej)

 

Rozróżnienie pomiędzy uzasadnioną współpracą a zmową lub plagiatem

W pewnych sytuacjach wymagana jest praca grupowa (np Angielski B – grupowe ćwiczenia ustne, laboratoria na Fizyce/Biologii). Sytuacje takie określa się jako uzasadnioną współpracę.

W takich przypadkach każdy uczeń biorący udział we wspólnejpracy ma osobną rolę do spełnienia, tak aby nauczyciel był w stanie stwierdzić,na czym polegała jego praca i w jakim stopniu przyczynił się do osiągnięcia ostatecznego wyniku dla całej grupy. Raporty pisemne z takiej pracy muszą być i indywidualnym dziełem każdego ucznia. Jeden uczeń nie może napisać raportu za całą grupę.

Oznacza to,że pomimo identycznego zadania i identycznych wyników lub danych, każdy uczeń samodzielnie napisze sprawozdanie, a wnioski sformułuje własnymi słowami.

Niedopuszczalne jest, aby jeden uczeń napisał pracę za innego albo aby wykorzystał pracę kolegi za jego zgodą.

 

Działania, które podejmie szkoła i IBO w przypadku złamania zasad Uczciwości Akademickiej przez ucznia

IVLO kładzie nacisk na działania prewencyjne. Uczniowie będą uwrażliwiani na zasady Uczciwości Akademickiej  i uczeni odpowiednich nawyków. Nie znaczy to, że plagiatowanie prac będzie tolerowane.

Uczeń, który odda pracę zawierającą skopiowane fragmenty tekstu bez podania źródła, zostanie zobowiązany do poprawienia braków i ponownego przedłożenia pracy. Kolejny taki przypadek u tego samego ucznia spotka się już  z wystawieniem oceny niedostatecznej i koniecznością poprawy pracy. Trzeci przypadek zostanie zgłoszony do koordynatora IB, a uczeń poza oceną niedostateczną będzie musiał wyjaśnić pisemnie zaistniałą sytuację. Uczeń nie będzie miał też możliwości poprawienia oceny zdanej pracy. Przy kolejnym przypadku u tego samego ucznia szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów klasy IB z uzasadnieniem wysłanym do IBO.

Wszystkie prace pisemne,a w szczególności te wysyłane do IBO, będą sprawdzane elektronicznie przez program antyplagiatowy Turnitin (  http://www.turnitin.com).

 

Stopniowanie kary za przypadki Nieuczciwości Akademickiej:

Przykłady:

 

1.

Uczeń umieszcza w eseju, który jest pracą domową, wklejony paragraf z internetu

§ Uczeń otrzyma ustną reprymendę od nauczyciela, musi przedłożyć kolejną pracę do oceny.

2.

Dwoje uczniów oddaje identyczne albo w znacznym stopniu podobne prace

§ Uczniowie otrzymają reprymendę. Uczniowie muszą przedłożyć samodzielnie wykonane, nowe prace

3.

Uczeń kopiuje paragraf z książki / internetu i umieszcza go w eseju,który jest komponentem Internal Assessement.

§  Przypadek ten jest zgłoszony do koordynatora IB.

§ Uczeń musi napisać nową pracę

§ Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanycho Akademicką Nieuczciwość

4.

Uczeń kopiuje odpowiedzi od innego ucznia / korzysta z niedozwolonych materiałów w czasie sprawdzianu wewnętrznego

§ Incydentten zostanie zgłoszony do koordynatoraIB

§ Uczeń otrzyma ocenę “N” * za ten sprawdzian

§ Nazwiskoucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość

§ Jeśli taka sytuacja się powtórzy, koordynator ma obowiązek poinformowaćo tym uczelnie, na które będzie aplikować uczeń

*N = no grade = brak oceny, liczony do średniej

5.

Uczeń dopuszcza się plagiatu w swoim  Extended Essay lub w jakiejkolwiek innej pracy wysyłanej  do oceny zewnętrznej

§Incydent ten zostanie zgłoszony do koordynatoraIB

§Uczeń pisemnie wyjaśnia zaistniałą sytuację

§ Nazwisko ucznia zostanie wpisane na listę uczniów podejrzanych o Akademicką Nieuczciwość

§ Uczeń musi ponownie napisać pracę w tym czasie, który pozostał do ostatecznego terminu wyznaczonego przez wewnętrzny kalendarz zaliczeń

6.

Uczeń jest przyłapany na

nieuczciwych zachowaniach

więcej niż raz

§ Przypadek takinależy zgłosić  do Dyrektora szkoły i koordynatora IB.

§ Powtarzające się przypadki u tego samego ucznia mogą doprowadzić do skreślenia z listy uczniów klasy IB DP.

7.

Uczeń wniósł nieautoryzowane materiały/przedmioty na egzamin maturalny

§Przypadek taki należy zgłosić  do Dyrektora szkoły i koordynatora IB.

§Koordynator musi sporządzić raport wysyłany do IBO zgodnie z procedurami opisanymi w Academic Honesty – Guidance for Schools.

 

Odsłony: 3454
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00