Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

Nauczane przedmioty oraz system oceniania.

Kategoria: IBDP Opublikowano: piątek, 11 maj 2018 Administrator
Grafika

 PRZEDMIOTY NAUCZANE W PROGRAMIE IB NA ŚWIECIE
Wszystkie zajęcia w programie IB prowadzone są w języku angielskim, hiszpańskim lub francuskim (oprócz lekcji z innych języków obcych).

Przedmioty podzielone są na grupy:

Grupa 1: JĘZYK A: Literatura  - pierwszy język (zwykle ojczysty)
               JĘZYK A:  Język i Literatura - drugi język (obcy)

Grupa 2: JĘZYK B - drugi język (obcy) B;
               język obcy  od podstaw - Ab Initio

Grupa 3: NAUKI SPOŁECZNE - geografia, historia, ekonomia, psychologia, filozofia, antropologia społeczna, zarządzanie, informacja technologiczna w społeczeństwie globalnym, historia Islamu

Grupa 4: NAUKI EKSPERYMENTALNE - chemia, fizyka, biologia, systemy środowiskowe, wzornictwo przemysłowe

Grupa 5: NAUKI MATEMATYCZNE - matematyka SL/HL, informatyka

 • "Standard Level"- poziom średni, wiedza przydatna kandydatom na studia ekonomiczne i społeczne.
 • "Higher Level"- poziom zaawansowany, dla kandydatów na studia techniczne, fizykę


Grupa 6: VISUAL ARTS (muzyka, teatr, plastyka) lub drugi język obcy lub drugi wybrany przedmiot z grupy 3, 4, 5


PRZEDMIOTY NAUCZANE W PROGRAMIE IB W IV LO

Grupa 1: język polski - POLSKI A: Literatura;
               język angielski - ENGLISH A: Language and Literature 
Grupa 2: język angielski - English B, 
Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, psychologia 
Grupa 4: fizyka, biologia, chemia, sport i nauka o zdrowiu
Grupa 5: matematyka na 2 poziomach w 4 kursach (Maths SL, Maths HL)
Grupa 6: język francuski, język hiszpański lub język niemiecki

Uruchomienie niektórych przedmiotów może zależeć od liczby chętnych. W naszej szkole  liczba ta  musi wynosić 7 osób.

ZASADY REALIZOWANIA PRZEDMIOTÓW PRZEZ UCZNIA


Uczeń wybiera do realizacji 1 przedmiot z każdej z 6 grup przedmiotowych
(w sumie 6 przedmiotów):

 • 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (Higher Level - HL)
 • 3 przedmioty na poziomie podstawowym (Standard Level - SL)


Higher Level i Standard Level różnią się ilością materiału, poziomem trudności
oraz wymiarem godzin.

 • HL - 6 godzin tygodniowo  (240h/ dwa lata nauki)
 • SL - 4 godziny tygodniowo (150h/ dwa lata nauki)

 

SYSTEM OCENIANIA

W programie IB uczniowie oceniani są według jednoznacznych i ściśle sformułowanych kryteriów. Kryteria te różnią się dla poszczególnych przedmiotów, ale są jednakowe dla wszystkich szkół z programem IB, co zapewnia obiektywność oceny i to, że oceny z różnych krajów są ze sobą porównywalne. Uniwersytety rozumieją te kryteria i wiedzą, co oznacza każda ocena na dyplomie.

Ocena na dyplomie jest jedna z danego przedmiotu, ale składa się na nią:

a) ocena wewnętrzna dwuletniej pracy ucznia (internal assessment) - dokonywana przez nauczyciela uczącego przedmiotu, podlegająca kontroli (moderacji) zewnętrznej przez egzaminatora IBO. Ta ocena stanowi około 20-30% oceny końcowej (ilość procentowa waha się w zależności od przedmiotu). Oceniane są:

 • prace i zadania pisemne
 • odpowiedzi ustne
 • doświadczenia i prace badawcze


b) ocena zewnętrzna (external assessment) - ocena z egzaminu dokonywana przez egzaminatorów zewnętrznych IBO, rozmieszczonych na całym świecie (około 70-80% oceny końcowej)


ZASADY PROMOWANIA I OCENIANIA W IV LO

&1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności zawartych w programie nauczania Matury Międzynarodowej (IB) ocenia się według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

&2. Kryteria wymagań, wyrażone w formie punktów, opisane są w dokumentach Matury Międzynarodowej (tzw. Guide)

&3. Uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty w klasie 2 DP jest promowany do klasy 3 DP (drugi rok programu Matury Międzynarodowej), jeżeli:

 • wywiązał się terminowo ze wszystkich zadań przewidzianych w kalendarium Matury Międzynarodowej
 • postępował zgodnie z zasadami Academic Honesty
 • otrzymał zaliczenie z TOK i CAS
 • nie opuścił większej ilości godzin lekcyjnych niż przewiduje to wewnątrzszkolny limit frekwencyjny 
  dla poziomu HL jest dopuszczalne:
      15 godzin nieobecności każdego przedmiotu w semestrze
  dla poziomu SL jest dopuszczalne:
       12 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu w semestrze
  dla TOK jest dopuszczalne:
       6 godzin


Z chwilą, gdy uczeń opuści większą ilość godzin i nauczyciel nie ma podstaw do ocenienia stopnia opanowania przez ucznia pewnej partii materiału, zainteresowany lub jego rodzice mogą wystąpić z prośbą o przystąpienie ucznia do tzw. sprawdzianu klasyfikacyjnego. Decyzję o umożliwieniu przystąpienia do tego egzaminu podejmują nauczyciele uczący ucznia, koordynator programu IB oraz dyrektor szkoły zwykłą większością głosów.

&4. Po pierwszym semestrze pierwszego roku realizacji programu IB Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do usunięcia z programu ucznia, którego postawa odbiega rażąco od profilu ucznia IB.

&5. Uczeń uzyskuje promocję do kolejnej klasy uchwałą Rady Pedagogicznej.

&6. Uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny z co najwyżej dwóch przedmiotów ma prawo do egzaminów poprawkowych z tych przedmiotów, po uzyskaniu przychylnej opinii Rady Pedagogicznej.

&7. Opóźnienia w dopełnianiu formalności wymaganych przez IBO skutkują dodatkowymi opłatami przewidzianymi przez IBO.

&8. Wszystkie szczególne przypadki będą rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną.

&9. W pozostałych, nie ujętych w Regulaminie przypadkach obowiązuje Statut IV LO.


WYMAGANIA MATURALNE

Sesja egzaminacyjna odbywa się w maju, w szkole ucznia. Zdaje się wszystkie wybrane przedmioty, na poziomie, na którym się je realizowało. Uczniowie na całym świecie piszą te same dla każdego poziomu egzaminy, sprawdzane następnie zewnętrznie, przez egzaminatorów z różnych krajów. Prace oceniane są w skali od 1 do 7 punktów. Warunkiem zdania matury i uzyskania dyplomu IB jest:

 • uzyskanie co najmniej 24 punktów z egzaminów
 • złożenie Extended Essay z wybranego przedmiotu
 • zaliczenie kursu TOK - napisanie samodzielnej pracy z tego zakresu
 • uczestniczenie i uzyskanie zaliczenia programu CAS


Każdy przedmiot oceniany jest na świadectwie maturalnym w skali od 1 do 7 punktów wg. następującej skali ocen:

1 - very poor
2 - poor
3 - mediocore
4 - satisfactory
5 - good
6 - very good
7 - excellent

By osiągnąć maksimum 45 punktów uczeń musi zdać wszystkie 6 egzaminów na 7 punktów (6x7=42) oraz uzyskać maksimum 3 punkty (tzw. bonus points) za Extended Essay i zadania z TOK.

"Bonus points" za Extended Essay i TOK wylicza się wg następującego schematu:

 

  

Odsłony: 9368
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00