Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
A- A A+

Nauczane przedmioty oraz system oceniania.

Kategoria: IBDP Opublikowano: piątek, 11 maj 2018 Administrator
Grafika

 PRZEDMIOTY NAUCZANE W PROGRAMIE IB NA ŚWIECIE
Wszystkie zajęcia w programie IB prowadzone są w języku angielskim, hiszpańskim lub francuskim (oprócz lekcji z innych języków obcych).

Przedmioty podzielone są na grupy:

Grupa 1: JĘZYK A: Literatura  - pierwszy język (zwykle ojczysty)
               JĘZYK A:  Język i Literatura - drugi język (obcy)

Grupa 2: JĘZYK B - drugi język (obcy) B;
               język obcy  od podstaw - Ab Initio

Grupa 3: NAUKI SPOŁECZNE - geografia, historia, ekonomia, psychologia, filozofia, antropologia społeczna, zarządzanie, informacja technologiczna w społeczeństwie globalnym, historia Islamu

Grupa 4: NAUKI EKSPERYMENTALNE - chemia, fizyka, biologia, systemy środowiskowe, wzornictwo przemysłowe

Grupa 5: NAUKI MATEMATYCZNE - matematyka SL/HL, informatyka

 • "Standard Level"- poziom średni, wiedza przydatna kandydatom na studia ekonomiczne i społeczne.
 • "Higher Level"- poziom zaawansowany, dla kandydatów na studia techniczne, fizykę


Grupa 6: VISUAL ARTS (muzyka, teatr, plastyka) lub drugi język obcy lub drugi wybrany przedmiot z grupy 3, 4, 5


PRZEDMIOTY NAUCZANE W PROGRAMIE IB W IV LO

Grupa 1: język polski - POLSKI A: Literatura;
               język angielski - ENGLISH A: Language and Literature 
Grupa 2: język angielski - English B, 
Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, psychologia 
Grupa 4: fizyka, biologia, chemia, sport i nauka o zdrowiu
Grupa 5: matematyka na 2 poziomach w 4 kursach (Maths SL, Maths HL)
Grupa 6: język francuski, język hiszpański lub język niemiecki

Uruchomienie niektórych przedmiotów może zależeć od liczby chętnych. W naszej szkole  liczba ta  musi wynosić 7 osób.

ZASADY REALIZOWANIA PRZEDMIOTÓW PRZEZ UCZNIA


Uczeń wybiera do realizacji 1 przedmiot z każdej z 6 grup przedmiotowych
(w sumie 6 przedmiotów):

 • 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (Higher Level - HL)
 • 3 przedmioty na poziomie podstawowym (Standard Level - SL)


Higher Level i Standard Level różnią się ilością materiału, poziomem trudności
oraz wymiarem godzin.

 • HL - 6 godzin tygodniowo  (240h/ dwa lata nauki)
 • SL - 4 godziny tygodniowo (150h/ dwa lata nauki)

 

SYSTEM OCENIANIA

W programie IB uczniowie oceniani są według jednoznacznych i ściśle sformułowanych kryteriów. Kryteria te różnią się dla poszczególnych przedmiotów, ale są jednakowe dla wszystkich szkół z programem IB, co zapewnia obiektywność oceny i to, że oceny z różnych krajów są ze sobą porównywalne. Uniwersytety rozumieją te kryteria i wiedzą, co oznacza każda ocena na dyplomie.

Ocena na dyplomie jest jedna z danego przedmiotu, ale składa się na nią:

a) ocena wewnętrzna dwuletniej pracy ucznia (internal assessment) - dokonywana przez nauczyciela uczącego przedmiotu, podlegająca kontroli (moderacji) zewnętrznej przez egzaminatora IBO. Ta ocena stanowi około 20-30% oceny końcowej (ilość procentowa waha się w zależności od przedmiotu). Oceniane są:

 • prace i zadania pisemne
 • odpowiedzi ustne
 • doświadczenia i prace badawcze


b) ocena zewnętrzna (external assessment) - ocena z egzaminu dokonywana przez egzaminatorów zewnętrznych IBO, rozmieszczonych na całym świecie (około 70-80% oceny końcowej)


ZASADY PROMOWANIA I OCENIANIA W IV LO

&1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności zawartych w programie nauczania Matury Międzynarodowej (IB) ocenia się według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

&2. Kryteria wymagań, wyrażone w formie punktów, opisane są w dokumentach Matury Międzynarodowej (tzw. Guide)

&3. Uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty w klasie 2 DP jest promowany do klasy 3 DP (drugi rok programu Matury Międzynarodowej), jeżeli:

 • wywiązał się terminowo ze wszystkich zadań przewidzianych w kalendarium Matury Międzynarodowej
 • postępował zgodnie z zasadami Academic Honesty
 • otrzymał zaliczenie z TOK i CAS
 • nie opuścił większej ilości godzin lekcyjnych niż przewiduje to wewnątrzszkolny limit frekwencyjny 
  dla poziomu HL jest dopuszczalne:
      15 godzin nieobecności każdego przedmiotu w semestrze
  dla poziomu SL jest dopuszczalne:
       12 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu w semestrze
  dla TOK jest dopuszczalne:
       6 godzin


Z chwilą, gdy uczeń opuści większą ilość godzin i nauczyciel nie ma podstaw do ocenienia stopnia opanowania przez ucznia pewnej partii materiału, zainteresowany lub jego rodzice mogą wystąpić z prośbą o przystąpienie ucznia do tzw. sprawdzianu klasyfikacyjnego. Decyzję o umożliwieniu przystąpienia do tego egzaminu podejmują nauczyciele uczący ucznia, koordynator programu IB oraz dyrektor szkoły zwykłą większością głosów.

&4. Po pierwszym semestrze pierwszego roku realizacji programu IB Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do usunięcia z programu ucznia, którego postawa odbiega rażąco od profilu ucznia IB.

&5. Uczeń uzyskuje promocję do kolejnej klasy uchwałą Rady Pedagogicznej.

&6. Uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny z co najwyżej dwóch przedmiotów ma prawo do egzaminów poprawkowych z tych przedmiotów, po uzyskaniu przychylnej opinii Rady Pedagogicznej.

&7. Opóźnienia w dopełnianiu formalności wymaganych przez IBO skutkują dodatkowymi opłatami przewidzianymi przez IBO.

&8. Wszystkie szczególne przypadki będą rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną.

&9. W pozostałych, nie ujętych w Regulaminie przypadkach obowiązuje Statut IV LO.


WYMAGANIA MATURALNE

Sesja egzaminacyjna odbywa się w maju, w szkole ucznia. Zdaje się wszystkie wybrane przedmioty, na poziomie, na którym się je realizowało. Uczniowie na całym świecie piszą te same dla każdego poziomu egzaminy, sprawdzane następnie zewnętrznie, przez egzaminatorów z różnych krajów. Prace oceniane są w skali od 1 do 7 punktów. Warunkiem zdania matury i uzyskania dyplomu IB jest:

 • uzyskanie co najmniej 24 punktów z egzaminów
 • złożenie Extended Essay z wybranego przedmiotu
 • zaliczenie kursu TOK - napisanie samodzielnej pracy z tego zakresu
 • uczestniczenie i uzyskanie zaliczenia programu CAS


Każdy przedmiot oceniany jest na świadectwie maturalnym w skali od 1 do 7 punktów wg. następującej skali ocen:

1 - very poor
2 - poor
3 - mediocore
4 - satisfactory
5 - good
6 - very good
7 - excellent

By osiągnąć maksimum 45 punktów uczeń musi zdać wszystkie 6 egzaminów na 7 punktów (6x7=42) oraz uzyskać maksimum 3 punkty (tzw. bonus points) za Extended Essay i zadania z TOK.

"Bonus points" za Extended Essay i TOK wylicza się wg następującego schematu:

 

  

Odsłony: 4086
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00