Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Regulamin rekrutacji do klasy z Programem Matury Międzynarodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi w roku 2020 - uaktualnienie zasad w związku z Covid-19.

Kategoria: IBDP Opublikowano: środa, 13 maj 2020 Koordynator IB DP
IBO

Warunki ogólne

§1

1. O przyjęcie do klasy z programem Matury Międzynarodowej (druga klasa liceum) może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym ukończy pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej i w czerwcu otrzyma promocję do klasy drugiej.

§2

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy z programem Matury Międzynarodowej dokonują rejestracji online (link podany na stronie szkoły w zakładce Kryteria rekrutacji do klasy 2 DP w 2020 roku) w terminie od 1 maja do 22 maja 2020 roku oraz składają w sekretariacie szkoły deklarację uczestnictwa w programie Matury Międzynarodowej podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata (dokument do pobrania na stronie szkoły w zakładce Kryteria rekrutacji do klasy 2 DP).

2. Wszyscy kandydaci ubiegający się o miejsce w klasie z programem Matury Międzynarodowej są zobowiązani przystąpić do egzaminów wstępnych określonych w §3.

§3

1. Komponenty podlegające ocenie w procesie rekrutacji do klasy z programem Matury Międzynarodowej obejmują egzaminy pisemne:

oraz części nieegzaminacyjne:

2. Zakres materiału / poziom wymagań obowiązujących na egzaminach wstępnych dla poszczególnych komponentów opublikowane są na stronie szkoły w zakładce Kryteria rekrutacji do klasy 2DP w 2020 roku.

3. Data egzaminów wstępnych została uaktualniona w związku z sytuacją epidemiczną  -  dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem programu Matury Międzynarodowej i Radą Pedagogiczną programu Matury Międzynarodowej ustalił datę egzaminów wstępnych na 15 czerwca 2020 roku.  Data ta została podana do publicznej wiadomości na stronie szkoły pod zakładką Terminarz rekrutacji do klasy 2 DP w 2020 roku oraz na stronie FB Matury Międzynarodowej w IV Liceum.


§4

1. W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli programu Matury Międzynarodowej szkolną komisję rekrutacyjną, z koordynatorem programu Matury Międzynarodowej jako przewodniczącym oraz określa zadania członków komisji.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji w danym roku szkolnym;
  b) ustalenie zakresu materiału egzaminów wstępnych;
  c) przeprowadzenie egzaminów wstępnych.

2. Z przebiegu egzaminów wstępnych komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich wyniki.

3. Protokół oraz prace egzaminacyjne z danego roku przechowywane są w szkole do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin.

4. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w toku rekrutacji wynik pozytywny przekroczy liczbę miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa. Kandydat z listy rezerwowej może zostać przyjęty do klasy w sytuacji gdy kandydat zakwalifikowany zrezygnuje
z uczestnictwa w programie. O kolejności przyjęć z listy rezerwowej decyduje liczba uzyskanych punktów.

§5

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy drugiej z programem Matury Międzynarodowej podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników.

2. Koordynator programu Matury Międzynarodowej ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy 2 DP w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.

§6

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia może on być przyjęty do klasy z programem Matury Międzynarodowej w ciągu roku szkolnego, pod warunkiem, że w danym roku szkolnym był uczniem programu Matury Międzynarodowej w innej szkole IB.

2. Różnice programowe w realizacji wybranych przedmiotów wynikające z okoliczności, o których mowa w par. 6 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane przedmioty. W przypadku braku przedmiotu w ofercie szkoły uczeń, o którym mowa w par. 6 wybiera inny przedmiot z tej samej grupy przedmiotowej.

§7

1. Dla kandydatów powracających z zagranicy, którzy z uwagi na organizację roku szkolnego w swoich szkołach nie mogą przystąpić do egzaminów wstępnych w wyznaczonym terminie dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów wstępnych w dodatkowym terminie.
 

Przebieg egzaminów                                                  

§8

1. Do egzaminu może przystąpić jedynie kandydat zarejestrowany na egzamin (patrz: §2 p.1)

2. Kandydaci muszą podejść do wszystkich wymaganych komponentów egzaminacyjnych. Wyjątkiem są kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym i w związku z tym są zwolnieni z egzaminu pisemnego z języka angielskiego.

3. Kandydaci wchodzą do sali egzaminacyjnej wg listy po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.

4. Egzaminy pisemne odbywają się tego samego dnia, z przerwą 30 minutową pomiędzy egzaminami. Kandydaci rozpoczynają egzaminem pisemnym z języka angielskiego, który trwa 1h 30 min, następnie po 30 minutowej przerwie rozpoczynają egzamin pisemny z matematyki, który trwa 1h.

5. W czasie trwania egzaminu pisemnego, zdający nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach zdający może uzyskać zgodę na opuszczenie sali. Na czas nieobecności zdający przekazuje arkusz egzaminacyjny komisji nadzorującej przebieg egzaminu. Czas nieobecności zdającego musi być odnotowany na arkuszu egzaminacyjnym.

6. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi zdający zwraca arkusz egzaminacyjny wraz z kartą odpowiedzi (w przypadku egzaminu z języka angielskiego).

7. Kandydat, który dopuści się zachowania niezgodnego z zasadami akademickiej uczciwości (np. korzysta na egzaminie z niedozwolonych materiałów, urządzeń elektronicznych, lub będzie usiłował komunikować się z innymi zdającymi) zostanie wyproszony z egzaminu bez możliwości ponownego przystąpienie do egzaminu wstępnego w innym terminie.

8. Wszystkie decyzje związane z kwalifikacją uczniów do klasy z programem Matury Międzynarodowej podejmuje powołana w tym celu komisja rekrutacyjna.

9. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na co najmniej 50% punktów (egzamin pisemny) oraz uzyskanie minimalnego wyniku całościowego (suma wyników poszczególnych komponentów)  określonego przez komisję rekrutacyjną w danym roku szkolnym.
 

Aktualizacja zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej IBDP 06 maja 2020 roku.

Odsłony: 1734
Tags: