A- A A+

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2023/24

Категорія: Rekrutacja Опубліковано: Понеділок, 24 квітня 2023 Автор: Administrator
Symbol wykrzyknika

REGULAMIN REKRUTACJI DO IV LO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 USTALONY NA PODSTAWIE:

  1. Ustawy Prawo Oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016r (Dz. U. z 2021r poz. 1082)

  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

  3. Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.
     
  4. Zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
     
  5. Zarządzenie nr 13/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzimy nabór do 6 klas pierwszych:

Lp.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

A1

matematyka ,fizyka, j.angielski

A-preIB(1gr) dwujęzyczna

angielski i  hiszpański

polski, matematyka, fizyka, angielski

A2

matematyka, fizyka, j.angielski

A-preIB(2gr) dwujęzyczna

angielski i  francuski

polski, matematyka, fizyka, angielski

B1

j. polski, historia, j.angielski

B-preIB(1gr) dwujęzyczna

angielski i  hiszpański,

polski, matematyka, historia, angielski

B2

j. polski, historia, j.angielski

B-preIB(2gr) dwujęzyczna

angielski i  niemiecki

polski, matematyka, historia, angielski

C1

 

 

j. polski, geografia,  j. angielski

C-preIB(1gr) dwujęzyczna

angielski i  hiszpański

polski, matematyka, geografia, angielski

C2

j. polski, geografia,       j. angielski

C-preIB(2gr) dwujęzyczna

angielski i  francuski

polski, matematyka, geografia, angielski

D1

biologia, chemia,          j. angielski

D-preIB(1gr) dwujęzyczna

angielski i  hiszpański,

polski, matematyka, biologia lub chemia, angielski

D2

biologia, chemia,          j. angielski

D-preIB(2gr) dwujęzyczna

angielski i  francuski

polski, matematyka, biologia lub chemia, angielski

E1

biologia, chemia

E (1gr)

angielski i  hiszpański

polski, matematyka, biologia, chemia

E2

biologia, chemia

E (2gr)

angielski i  niemiecki

polski, matematyka, biologia, chemia

F1

 

geografia, j. angielski, matematyka

F (1gr)

angielski i hiszpański

polski, matematyka, geografia, angielski

F2

geografia, j. angielski, matematyka

F (2gr)

angielski i niemiecki

polski, matematyka, geografia, angielski

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas 1A-pre IB, 1B-pre IB, 1C-pre IB, 1D-pre IB obowiązuje sprawdzian kompetencji z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej. Wynik sprawdzianu będzie opublikowany w systemie naboru w  procentach. Kandydat ma prawo ubiegać się o przyjęcie do tych oddziałów w dalszym procesie rekrutacyjnym pod warunkiem uzyskania 50% ilości punktów. (Wynik punktowy nie jest doliczany do puli 200 pkt przewidzianych w procesie rekrutacji).

Kandydaci, którzy dostarczą do 1 czerwca do sekretariatu szkoły kopie certyfikatów egzaminów FCE, CAE, IELTS B2, TELC B2 są zwolnieni z egzaminu z wynikiem 100%. Z egzaminu zwolnieni są także laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów.

Dodatkowe punkty w rekrutacji doliczane są za wysokie osiągnięcia w konkursach wiedzy,  artystycznych oraz  sportowych zgodnie z  Zarządzeniem nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz Zarządzeniem nr 13/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydatów do IV LO obowiązują następujące terminy:

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 24 kwietnia 2023 do 23 maja 2023 godz. 12:00

od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych

do 11 maja 2023

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 31 maja 2023

do 31 lipca 2023

przeprowadzenie  sprawdzianu kompetencji językowych z j. angielskiego

2 czerwca 2023 g. 15.00

Drugi termin

22 czerwca g. 10.00

od 27 lipca 2023

do 28 lipca 2023

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z j. angielskiego w budynku szkoły oraz na stronie www szkoły

13 czerwca 2023 r.

31 lipca 2023 r.

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 4 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 6 lipca 2023

do 10 lipca 2023 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 12 lipca 2023

do 31 lipca 2023

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023

do godz. 12:00

1 sierpnia 2023

do godz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 24 kwietnia 2023 do 17 lipca 2023

od 20 lipca 2023

do 1 sierpnia 2023

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 14 lipca 2023 godz. 12:00

do 20 lipca 2023

od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00

do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 lipca 2023

do godz. 12:00

7 sierpnia 2023

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 21 lipca 2023

do godz. 13:00

do 7 sierpnia 2023

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 21 lipca 2023,

8 sierpnia 2023

Na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego kandydat musi przybyć z legitymacją szkolną (lub innym dokumentem ze zdjęciem).

W przypadku gdy liczba kandydatów zgłoszonych do oddziałów dwujęzycznych przekroczy możliwości lokalowe szkoły, sprawdzian może odbyć się także w innej lokalizacji lub w dwóch turach. Informacja będzie podana do wiadomości na stronie szkoły (www.4liceum.pl) oraz na FB i Instagramie szkoły.

Перегляди: 12124
Tags:

Дані школи

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00